Kalkulator wynajmu dróg

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).

Zajęcie powierzchni mniejszej niż 1 m2 zaokrągla się w górę do 1 m2.

Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz znaków informujących o formie ochrony zabytków.

Stawki opłat są ustalane przez zarządcę drogi. W przypadku JST, z tymże:

  • w przypadku zezwoleń z pkt 1, 3 i 4 stawka nie może przekraczać 10 zł za dzień;
  • w przypadku zezwoleń z pkt 2 stawka nie może przekraczać 200 zł za rok;

Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się:

  • kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
  • rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
  • procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
  • rodzaj zajęcia pasa drogowego;
  • rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.