Usunięcie drzew, krzewów, zniszczenie terenów zieleni

* - Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek.

OPŁATY

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 880 z. zm.) posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłaty nalicza właściwy urząd w wydanym zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów.
Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa.
Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

KARY

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi trzykrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.