Unieważnienie przetargu nieograniczonego: UDZIELENIE GWARANCJI ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE W CELU ZABEZPIECZENIA TERMINOWEJ ZAPŁATY UMÓWIONEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ Rewitalizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego: UDZIELENIE GWARANCJI ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE   W CELU ZABEZPIECZENIA TERMINOWEJ ZAPŁATY UMÓWIONEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ Rewitalizacja byłego budynku kina  w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZP.271.181.2018                                                                                                                                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2019-01-07

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

UDZIELENIE GWARANCJI ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE   W CELU ZABEZPIECZENIA TERMINOWEJ ZAPŁATY UMÓWIONEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ Rewitalizacja byłego budynku kina
w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych
,

z powodu: naruszenie (brak) interesu publicznego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu rezygnacji Wykonawcy robót budowlanych z realizacji umowy, w związku z czym dalsza procedura jest bezzasadna.

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

mgr Leszek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 14:34:49
Czas publikacji: 2019-01-07 15:01:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak