Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych  w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: ZP.271.176.2018                                                                                                                                                                                   Oborniki Śląskie dnia: 2018-12-12

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych
w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia
,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

Zamawiający:

Z up. Burmistrza Obornik Śląskich

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-12-12 13:41:27
Czas publikacji: 2018-12-12 13:41:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak