Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia

 

Ogłoszenie nr 657360-N-2018 z dnia 2018-12-04 r. 

Gmina Oborniki Śląskie: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1 , 55120   Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.oborniki-slaskie.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w wersji papierowej na poniższy adres 
Adres: 
Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia 
Numer referencyjny: ZP.271.176.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie poprzez dzierżawę pojemników/kontenerów służących do ich gromadzenia. 2. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) w Golędzinowie znajduje się na działce o numerze 1/23 AM-1, obręb Golędzinów gmina Oborniki Śląskie. Właścicielem oraz operatorem obiektu oraz gruntu jest gmina Oborniki Śląskie. Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od strony północnej poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 342 na drogę gminną (działki nr 1/7, 2/2, 1/19, i dalej drogę wewnętrzną). Mieszkańcy mogą do niego bezpłatnie oddawać, na podstawie złożonej deklaracji, selektywnie zebrane odpady komunalne. Transport odpadów do gminnego PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Punkt nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Z gminnego PSZOK-u Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarowywać następujące odpady: - szkło (w tym opakowania ze szkła) [Mg], - papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury) [Mg], - tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych) [Mg], - metal [Mg], - opakowania wielomateriałowe [Mg], - meble i inne odpady wielkogabarytowe [Mg], - przeterminowane leki i chemikalia [Mg], - zużytych baterii i akumulatorów [Mg], - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [Mg], - odpady budowlane i rozbiórkowe [Mg], - zużyte opony [Mg], - ulegające biodegradacji (odpadów zielonych) [Mg], - zmieszane odpady opakowaniowe [Mg]. 4. W oparciu o sprawozdanie podmiotu obsługującego PSZOK w 2017 roku zebrano następującą ilość odpadów: 1. Odpady wielkogabarytowe (kod: 150101) - 221,28 [Mg] 2. Opakowania z papieru i tektury (kod: 150101) - 1,84 [Mg] 3. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 150102) - 1,28 [Mg] 4. Opakowania ze szkła (kod: 150107) - 1,34 [Mg] 5. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod: 170101) - 123,84 [Mg] 6. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod: 170107) - 10,42 [Mg] 7. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (kod: 170904) - 1,02 [Mg] 8. Odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (kod: 200201) - 144,70 [Mg] 9. Zużyte opony (kod: 160103) - 4,28 [Mg] 10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (kod: 200135*) - 3,7 [Mg] 11. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod: 200136) - 1,04 [Mg] 12. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod: 150110*) - 0,36 [Mg] ŁĄCZNIE: 515,100 Mg odpadów komunalnych segregowanych Powyższe ilości odpadów należy traktować orientacyjnie. II. ODBIÓR ODPADÓW 5.Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyposażenia PSZOK w kontenery/pojemniki służące do gromadzenia odpadów o następujących minimalnych parametrach: a) pojemnik czterokołowy o pojemności 1100L -w ilości 3sztuk - do gromadzenia odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych (w tym metali i opakowań wielomateriałowych) oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych. b) kontener otwarty o pojemności 7 m3 (KO7) - w ilości 4 sztuk - do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. c) kontener KP 7 - w ilości 3 sztuk- do gromadzenia papieru i tektury oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. d) kontener KO16 - w ilości 2 sztuk - do gromadzenia mebli innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości oraz pojemności kontenerów w czasie trwania umowy w zależności od ilości przyjmowanych odpadów po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 2) odbioru odpadów z kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK i gromadzonych w sposób selektywny, tj. w kontenerach/pojemnikach oraz jednocześnie dostarczenia pustego kontenera/pojemnika o tej samej pojemności. 3) ważenia każdego pustego kontenera/pojemnika/pojazdu zbiorczego na legalizowanej wadze zlokalizowanej na terenie PSZOK-u w Golędzinowie lub innej wadze - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np. zdarzenia losowe, awaria wagi - spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 376ze zm.). Dokumentację z pomiarów należy przekazywać w sprawozdaniach miesięcznych z załączonymi kopiami kart przekazania odpadów. W przypadku odpadów zielonych oraz niesegregowanych odpadów komunalnych KPO bezpośrednio z instalacji RIPOK, a w przypadku pozostałych odpadów z instalacji przetwarzającej odpad. Ilość zebranych i zważonych odpadów z terenu gminy winna być porównywalna z wartościami (ważeniami) wynikającymi z załączonych kopii kart przekazania odpadów. 3) zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu PSZOK 4)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informację o przepełnieniu kontenera/pojemnika na terenie PSZOK i konieczności jego odbioru drogą pisemną, telefoniczną, elektroniczną lub za pomocą faksu. Termin realizacji zlecenia ma mieć miejsce do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. 5) posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie kontenerów/ pojemników powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający nie wskazuje instalacji do przetwarzania odpadów do jakich Wykonawca przekaże poszczególne rodzaje odpadów. Ma to odbywać się zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Wykonawca ma wskazać instalację w ofercie. III. STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG 1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać pojazdy i urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym. Pojazdy i urządzenia winny być: - sprawne, - posiadać aktualne badania techniczne, - zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich transportu, - dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu wymagane z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 2. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, umożliwiający realizację usługę w sposób prawidłowy. 3. Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). Opisane obowiązki dotyczą wyłącznie przypadku, gdy do rozsypania odpadów doszło podczas realizacji usługi odbioru i transportu odebranych odpadów. 4. Wykonawca zobowiązany jest poddawać myciu i dezynfekcji pojazdy i urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. 5. Wykonawca zobowiązany jest poddawać myciu i dezynfekcji kontenerów/pojemników służące do realizacji przedmiotu zamówienia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości zaistniałych lub zauważonych podczas wykonywania usługi. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest przekazywać drogą elektroniczną na adres email oborniki@oborniki-slaskie.pl lub odpady@oborniki-slaskie.pl. 

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90512000-9

90500000-2

90513000-6

90511200-4

90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym: - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie nie mniej niż jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 500 Mg z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - posiadają co najmniej dwa komplety pojemników wskazanych w punkcie II.5, tak aby utrzymać płynność w funkcjonowaniu PSZOK w Golędzinowie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie pełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w druku Wykaz usług, poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje. oraz: - zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9b-9c ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z roku 2018r. poz. 1454 ze zm.) - zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub umowy z podmiotem posiadającym powyższe zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej, aktualnej opłaconej polisy OC na kwotę ubezpieczenia min.: 190 000,00 zł; - zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym odbiór i zagospodarowanie odpadów z kontenerów zlokalizowanych na terenie Gminnego PSZOK-u, w tym: a) posiadać pojazdy czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu, b) dysponować samochodami umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych z kontenerów/pojemników wskazanych w punkcie II.5. c) każdy ze środków transportu musi być wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy. d) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- Koncesja, zezwolenie lub licencja - Wykaz usług - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy - Wzór umowy - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji interwencji

20,00

Termin płatności faktury

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 22.1.1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3. 22.1.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22.1.3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. 22.1.4. Jakiekolwiek zmiany cen odpadów przyjmowanych na RIPOK lub innej instalacji nie stanowią podstawy do zmiany cen określonych w § 7 Umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia.” – znak sprawy: ZP.271.176.2018, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie Tel.: 71 310 35 19 Faks: 71 310 22 95 e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl. c) inspektorem ochrony danych osobowych w GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE jest Pani/Pan Izabela Banach-Szymanek, kontakt: tel.: 71 310 35 19 w. 439, e-mail: szymanek@oborniki-slaskie.pl; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

- Załącznik nr 3 Wykaz usług

- Załącznik nr 4 Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

- Załącznik nr 5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

- Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

-Załącznik nr 8 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-12-12

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.176.2018                                                                                                    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych
w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz jego wyposażenie w pojemniki/kontenery służące do ich gromadzenia.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12/12/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

198 395.62 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Deklarowany termin realizacji interwencji

Warunki płatności

1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Szczecińska 5

54-517 Wrocław

294.986.88 zł

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

24 godziny

przelew 30 dni

 

Zamawiający

Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-12-04 14:56:24
Czas publikacji: 2018-12-12 13:29:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak