Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie 

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie

 

logo

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie

 

 1. I.          Zamawiający

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA

Pęgów ul. Główna 101

55-120 Oborniki Śląskie

tel. 604 383 421

e-mail: borowik182@wp.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:

 

Maciej Borowski -  Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa

tel. 604 383 421, e-mail borowik182@wp.pl

W zakresie formalnym:

Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail pendyk@oborniki-slaskie.pl

  

 1. II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: uproszczone (pozaustawowe).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zagospodarowanie terenu przed sceną widowiskową w Pęgowie

Wspólny Słownik Zamówień:45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):

 

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 

 Nie

 

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-03-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 

 1. VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

b)      Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty

 

 

 1. IX.     Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

100%

 

 

 1. XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1,      55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-11-16 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 

 1. XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

 1. XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

   

  Nie

 

 1. XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

   

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

 1. XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

 

 1. XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 1. XVII.                Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny:nie

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-10-29         

 

PREZES

 

Maciej Borowski

 

WICEPREZES

 

Walerian Bruchajzer

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

- odpowiedź na zapytanie 1

 

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym

02 Formularz oferty

03 Wzór Umowy

04 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

05 Projekt

06 Przedmiar robót

 


Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-10-29 13:20:10
Czas publikacji: 2018-11-07 10:21:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak