Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

(przekazane UPUE w dniu 12.10.2018 r.)

 

 1. I.          Zamawiający

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Tel.: 71 310 35 19

Faks: 71 310 22 95

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

adres strony internetowej: www.oborniki-slaskie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:

1.

  Martyna Ostaszewska- inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

 • w zakresie merytorycznym:

1.

  Małgorzata Jewiarz - inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska tel. (71) 310 35 19 wew. 446

 

 1. II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów, 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne, 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami; 90513100-7- Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Według opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Nie

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej, aktualnej opłaconej polisy OC na kwotę ubezpieczenia min.:

            - dla zadania częściowego nr I: 1.350 000,00 zł;

            - dla zadania częściowego nr II: 150 000,00 zł;

             - zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym:

a) posiadać pojazdy czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ilości:

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (dotyczy zadania częściowego nr I)

- co najmniej jeden pojazdy do odbioru odpadów z kontenerów o pojemności do 7m3 (dotyczy zadania częściowego nr I).

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; w tym co najmniej jeden pojazd wyposażony

w  urządzenia dźwigowe (HDS) (dotyczy zadania częściowego nr II);

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji  kompaktującej (dotyczy zadania częściowego nr I i II);

b) dysponować samochodami-śmieciarkami - umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników (uniwersalne chwytaki):

- metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 55 l, 80 l, 110 l, 120 l;

- metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l;

- kontenery o pojemności do 7m3;

- worki na odpady o pojemności 120 l.

c) każdy ze środków transportu musi  być wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy,

d) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1) dla zadania częściowego nr I - w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie nie mniej niż jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 2000 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) oraz

2) dla zadania częściowego nr II - w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie nie mniej niż jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 1000 Mg z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

            Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie pełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
i informacji zawartych w druku Wykaz usług, poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz:

- zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9b-9c ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z roku 2018r. poz. 1454 ze zm.)

- zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub umowy z podmiotem posiadającym powyższe zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. II.            Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Jednolity europejski dokument zamówienia

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Jednolity europejski dokument zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Koncesja, zezwolenie lub licencja

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten
z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją/zezwoleniem /licencją
.

2

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

3

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

4

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten
z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

 

b)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę

4

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę

5

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.8

 

c)      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

d)     W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokument składany w terminie 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

e)      Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Dokument składany w terminie 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

2

Formularz ofertowy

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty.

3

Wzór umowy

Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy.

4

Dowód wniesienia wadium

Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium.

 

 1. III.     Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie częściowe nr I: 30 000.00 (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Zadanie częściowe nr II: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 PLN)

 1. IV.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Odbiór i zagospodarowanie: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz odpadów biodegradowalnych

1 - Cena - 60

2 - Termin realizacji interwencji - 20

3 - Termin płatności faktury  - 20

2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych: opakowań z tworzyw sztucznych w tym metali i opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz opakowań z papieru i tektury oraz przeterminowanych leków.

1 - Cena - 60

2 - Termin realizacji interwencji  - 20

3 - Termin płatności faktury  - 20

 

 1. V.        Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt Obsługi Interesanta do dnia 2018-12-17 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. VI.     Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 1. VII.      Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  Nie

 1. VIII.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 1. IX.         Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

 1. X.            Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. XI.                         Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny:nie

 

                                                                                                                  Burmistrz Obornik Ślaskich

                                                                                                                       Arkadiusz Poprawa

 Oborniki Śląskie dnia: 2018-10-16

 

ZAŁACZNIKI:

- SIWZ

- Załączniknr 1 Formularz ofertowy

- Załacznik nr 1 Formularz ofertowe - po korekcie

- Załącznik nr 2 Wzor umowy 

- Załącznik nr 2 Wzór umowy - po korekcie

- Załącznik nr 3: JEDZ espd-request.xml

- Załącznik nr 4 Wykaz usług

- Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

- Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- Odpowiedzi na pytania do przetargu

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-12-17

 

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

 

Trzebnicka 1

 

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.160.2018                                                                                                    

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

 

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/12/2018 o godz. 10:30.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 

3.089 008,33 zł brutto

 

- dla zadania częściowego nr I: 2.689 908,45 zł brutto,

 

- dla zadania częściowego nr II: 399.099,88 zł brutto.

 

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty/

nr zadania

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Warunki płatności

1/1

FBSerwis Wrocław
 Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

4 496 803.37 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

1/2

FBSerwis Wrocław
 Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

854 026.67 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

2/1

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Szczecińska 5/-

54-517 Wrocław

4 124 277.65 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

2/2

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Szczecińska 5/-

54-517 Wrocław

613 502.64 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

3/1

P.H.U. Komunalnik
Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

3 901 062.60 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

3/2

P.H.U. Komunalik
Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

573 271.68 zł

Deklarowany termin reakcji w sytuacjach awaryjnych - w dniu zgłoszenia

Deklarowany termin płatności faktury 30 dni

 

 

 

Zamawiający:

 

Z up. Burmistrza

 

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 383
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-10-16 13:58:47
Czas publikacji: 2018-12-17 15:23:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak