Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na realizację zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

logo

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.155.2018/3                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2018-10-09

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

UZASADNIENIE

Art 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu nie wpłynęły oferty

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

 


Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-10-10 10:03:06
Czas publikacji: 2018-10-10 10:03:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak