Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I

 

                                                                                                              Oborniki Śląskie, 17.09.2018 r.

                ZP.271.146.2018

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 1.    LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJĄCY STAN TERENU:

1) Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w rejonie ulicy Siemianickiej, na działkach nr 25, 30/2 AM-44, 65/3 AM-4 w Obornikach Śląskich

2) Istniejący stan zagospodarowania działki:

Obecnie cmentarz zajmuje część działki nr 25 AM-44 oraz dz. 65/3 AM-4 w Obornikach Śląskich. Cmentarz jest w całości ogrodzony, od strony zachodniej istniejące ogrodzenie nie przebiega wzdłuż faktycznej granicy działki nr 25. Planowana rozbudowa będzie zlokalizowana od strony zachodniej cmentarza. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty drzewami i zakrzaczony, płaski. Teren inwestycji od północy graniczy z działkami drogowymi i terenami leśnymi, od zachodu z terenami leśnymi, od południa z działką drogową.

  1. 1.      DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich”.

Zakres inwestycji obejmuje:

a) wykonanie niwelacji całego terenu objętego dokumentacją projektową;

b) wykonanie utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych żwirowo-cementowych z obrzeżami betonowymi stanowiącymi główne aleje cmentarza (zgodnie z załącznikiem - mapką
z zaznaczonym zakresem wykonania ciągów pieszo-jezdnych)

  1. 2.      ROBOTY obejmują między innymi:

1) Niwelację i wyrównanie terenu.

2) Korytowanie na szerokość wykonania ciągów pieszo-jezdnych wraz z obrzeżami.

3) Wywóz urobku na wysypisko wraz z utylizacją.

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu.

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu.

6) Wykonanie nawierzchni z klińca 0/16 o gr. po zagęszczeniu 5 cm.

7) Wykonanie ław betonowych pod krawężniki z oporem.

8) Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

  1. 3.      INFORMACJE DODATKOWE:

3.1.         Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:

a) zapewnienia nadzorów:

- kierownika budowy,

- geodezyjnego,

- geologicznego i geotechnicznego,

wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;

b) przygotowania dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz z wymaganymi atestami i deklaracjami zgodności.

3.2.        Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji.

3.3.        Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

3.4.        Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3.5.        Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

3.6.        Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny:

- 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:  zł brutto,   zł netto;  euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 22.08.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Marta Chomin - podinspektor ds. budownictwa

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 04.09.2018 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

PHU BUDROL

Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

93 480,00 zł brutto

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

       PHU BUDROL Jan Żywiec z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 1, 55-120 Oborniki Śląskie

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 9.      W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

- Andrzej Małkiewicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

- Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

- Marta Chomin -  podinspektor ds. budownictwa                                                                    

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                       (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację                                                        

                                                                          

Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.146.2018 data: 17.09.2018 r.  

Burmistrz Obornik Śląskich 

                                                                                                                           Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-09-18 15:09:39
Czas publikacji: 2018-09-18 15:09:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak