Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty  w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia

 

                                                                                                                                                               Oborniki Śląskie, 10.09.2018 r.

                 ZP.271.145.2018

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

2.1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 138/9 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola na skutek prac przeprowadzonych na drodze gminnej - działka nr 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola. W ramach opinii należy również zweryfikować czy wykonane prace mogą mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

Opracowanie obejmuje działki o nr 138/9 i 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa - Osola, gm. Oborniki Śląskie.

Opracowanie powinno określać:

 • opis stanu istniejącego na gruncie, w szczególności jaki był ostatnio stan wody na gruncie ww. działek;
 • opis stanu poprzedniego ww. działek, sporządzonego w oparciu o mapy archiwalne i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną;
 • porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian oraz wskazanie działań jakie wykonano na działce nr 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola;
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki nr 138/9 względem działki nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, czy są położone wyżej bądź niżej, określić
  o ile;
 • czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie działce nr 138/9 AM-2
  w Wielkiej Lipie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działki o nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);
 • czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak – to z jakiej przyczyny, czy
  z powodu dokonanych zmian);
 • na czym polegała i kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
 • czy dochodzi do zalewania działek sąsiadujących z działką 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa - Osola, jaka jest tego przyczyna;
 • wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, które zaingerowały w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
 • czy nawiezienie materiałów na działkę nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;
 • czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiadujących
  z działką nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, przede wszystkim na działce nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie (jeżeli tak to wyszczególnić);
 • wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
 • najskuteczniejsze i najprostsze sposoby zabezpieczenia działek sąsiadujących z działką nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, przede wszystkim działki nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;
 • hipotezę przyszłościową – czy w związku z przeprowadzonymi działaniami na działce nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, w przyszłości może wystąpić zjawisko podtopienia działki nr 138/9 AM-2
  w Wielkiej Lipie;
 • działania mające na celu przywrócenie warunków niepowodujących podtopienia działki nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 234 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia, o jakich konkretnie, szczegółowych parametrach technicznych, powinny zostać wykonane. W przypadku jeżeli wnioski
i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. oględziny lokalne) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Organu prowadzącego postępowanie administracyjne - Burmistrza Obornik Śląskich.

W trakcie oględzin przedmiotowego terenu, biegły zobowiązany jest do wykonania odwiertów hydrogeologicznych, pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzenia poziomu zalegania zwierciadła wody.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania.

Pozostałe materiały, w tym mapy topograficzne, archiwalne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt (powinny być one uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Obornik Śląskie.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 8.000,00 zł brutto,  6.504,07 zł netto; 1.508,47 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.08.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        (podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Monika Kwiatkowska - podinspektor ds. ochrony środowiska                           

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 31.08.2018 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. Ireneusz Łukaczyński,

Lech Otrąbek, Romuald Polaczek

ul. Krótka 27

42-200 Częstochowa

6.888,00 zł brutto

83,93

2

GEOPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

ul. Szopienicka 43/42

40-424 Katowice

5.781,00  zł brutto

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

       GEOPROFIT Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia ul. Szopienicka 43/42,  40-424 Katowice

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 9.      W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

- Monika Kwiatkowska - podinspektor ds. ochrony środowiska                           

- Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

- Monika Kwiatkowska - podinspektor ds. ochrony środowiska                           

                                                                                                    Monika Kwiatkowska

                                                                                       (podpis pracownika prowadzącego prace)

 Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację                                                        

                                                                                         Martyna Ostaszewska

                                                                                             (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 11.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.145.2018 data: 10.09.2018 r.  

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2018-09-11 10:21:56
Czas publikacji: 2018-09-11 10:21:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak