Zapytanie ofertowe: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I 

 

Zapytanie ofertowe: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I

 

Gmina Oborniki Śląskie                                                                      Oborniki Śląskie,  2018-09-04

ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Znak sprawy: ZP.271.146.2018                                                    

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:            

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I

 I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

 1.      LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJĄCY STAN TERENU:

1. Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w rejonie ulicy Siemianickiej, na działkach nr 25, 30/2 AM-44, 65/3 AM-4 w Obornikach Śląskich

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Obecnie cmentarz zajmuje część działki nr 25 AM-44 oraz dz. 65/3 AM-4 w Obornikach Śląskich. Cmentarz jest w całości ogrodzony, od strony zachodniej istniejące ogrodzenie nie przebiega wzdłuż faktycznej granicy działki nr 25. Planowana rozbudowa będzie zlokalizowana od strony zachodniej cmentarza. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty drzewami i zakrzaczony, płaski. Teren inwestycji od północy graniczy z działkami drogowymi i terenami leśnymi, od zachodu z terenami leśnymi, od południa z działką drogową.

2.      DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich”.

Zakres inwestycji obejmuje:

a) wykonanie niwelacji całego terenu objętego dokumentacją projektową;

b) wykonanie utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych żwirowo-cementowych z obrzeżami betonowymi stanowiącymi główne aleje cmentarza (zgodnie z załącznikiem - mapką
z zaznaczonym zakresem wykonania ciągów pieszo-jezdnych).

 3.      ROBOTY obejmują między innymi:

1) Niwelację i wyrównanie terenu.

2) Korytowanie na szerokość wykonania ciągów pieszo-jezdnych wraz z obrzeżami.

3) Wywóz urobku na wysypisko wraz z utylizacją.

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu.

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu.

6) Wykonanie nawierzchni z klińca 0/16 o gr. po zagęszczeniu 5 cm.

7) Wykonanie ław betonowych pod krawężniki z oporem.

8) Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

 4.      INFORMACJE DODATKOWE:

4.1.         Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:

a) zapewnienia nadzorów:

- kierownika budowy,

- geodezyjnego,

- geologicznego i geotechnicznego,

wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;

b) przygotowania dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz z wymaganymi atestami
i deklaracjami zgodności.

4.2.        Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji.

4.3.        Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

4.4.        Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4.5.        Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

 

4.6.        Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny:

- 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz wykazu osób realizujących zamówienie.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie robót drogowych takich jak: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub z kruszywa zagęszczonego, lub z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 III.             Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena za realizację zamówienia – waga 100%

 IV.             Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 V.                Termin wykonania zamówienia: Zamówienie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2018 r.

 VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów
do dnia: 12.09.2018 r. do godz. 10:00.

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Obornikach Śląskich – etap I”

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a: w zakresie formalnym:

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

tel.: (71) 310 35 19 w. 420, e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

b: w zakresie merytorycznym:

Andrzej Małkiewicz – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

 tel. (071) 310 35 19 w. 445, e-mail: malkiewicz@oborniki-slaskie.pl

                                                                               

 Załączniki:

01 Formularz ofertowy 

02 Wzór umowy                                                                   

03 Oświadczenie o spełnianiu warunków                                                                           

04 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

05 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

06 Przedmiar robót      

07 Dokumentacja projektowa

08 Zakres ciągów pieszo-jezdnych

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

                                                             Henryk Cymerman                                                           

 

                                                                                               

 


Liczba odwiedzin : 183
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-09-04 14:23:48
Czas publikacji: 2018-09-04 14:23:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak