Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”

 

Oborniki Śląskie, 03/09/2018r.

          ZP.271.141.2018

             (znak sprawy)

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

  2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie
4 sołectw w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

CZĘŚĆ I: Siłownia zewnętrzna w Zajączkowie

1

zakup urządzenia biegacz 

szt.

1

2

zakup urządzenia orbitrek 

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciskanie siedząc podwójne

szt.

1

4

zakup urządzenia rower

szt.

1

CZĘŚĆ II: Siłownia zewnętrzna w Paniowicach

1

zakup urządzenia wahadło+biegacz+twister

szt.

1

2

zakup urządzenia odwodziciel podwójny

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciskanie siedząc

szt.

1

CZĘŚĆ III: Siłownia zewnętrzna w Wilczynie

1

zakup urządzenia wahadło+biegacz+twister

szt.

1

2

zakup urządzenia orbitrek  

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciąg górny i wyciskanie siedząc

szt.

1

4

zakup urządzenia wioślarz

szt.

1

CZĘŚĆ IV: Siłownia zewnętrzna w Kotowicach

1

zakup urządzenia biegacz

szt.

 

1

2

zakup urządzenia orbitrek

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciąg górny

szt.

1

4

zakup urządzenia wioślarz

szt.

1

3.                  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.                  Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 - Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca zobowiązuje się zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta sporządzone w języku polskim, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów.

  INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowościach:

- Zajączków, działka nr 90/3 AM – 1 Obręb Zajączków

- Wilczyn, działka nr 153/5 AM – 1 Obręb Wilczyn

- Paniowice, działka nr 153/28 AM – 1 Obręb Paniowice

- Kotowice, działka nr 196 AM – 1 Obręb Kotowice

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem oraz przedłożonymi warunkami gwarancji.

- Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania, zgodnych
z obowiązującymi normami, w tym normami bezpieczeństwa.  

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje korzystania z urządzeń oraz instrukcje serwisowe sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP
i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

Kod CPV

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

5.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:  60.000,00 zł brutto, 48.780,49 zł netto; 11.313,52 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.03.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        (podkreślić właściwą podstawę)

6.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         -  Marek Rakowski - podinspektor ds. budownictwa

7.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 14-08-2018 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Oborniki Śląskie.

 8.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

CZĘŚĆ I:

Siłownia zewnętrzna w Zajączkowie

Nr propozycji

Nazwa firmy, siedziba firmy

Cena

punktacja

Uwagi

1

Radosław Szymanowski

BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

ul. Płk. W.Beliny-Prażmowskiego 41

01-492 Warszawa

14.483,25

100,00

 

2

HERKULES Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogorska 34c

32-500 Chrzanów

15.301,20

94,65

 

3

Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

13.775,40

-

Oferta została odrzucona z powodu błędnie zastosowanej stawki podatku VAT

4

InspiroART

Anna Ryzner, Zajączków 101,

55-120 Oborniki Śląskie

14.514,00

99,79

 

CZĘŚĆ II:

Siłownia zewnętrzna w Paniowicach

Nr propozycji

Nazwa firmy, siedziba firmy

Cena

punktacja

Uwagi

1

Radosław Szymanowski

BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

ul. Płk. W.Beliny-Prażmowskiego 41

01-492 Warszawa

13.628,40

100,00

 

2

HERKULES Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pogorska 34c

32-500 Chrzanów

14.218,80

95,85

 

3

Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

14.638,32

-

Oferta została odrzucona z powodu błędnie zastosowanej stawki podatku VAT

4

InspiroART

Anna Ryzner, Zajączków 101,

55-120 Oborniki Śląskie

16.236,00

83,94

 

CZĘŚĆ III:

Siłownia zewnętrzna w Wilczynie

Nr propozycji

Nazwa firmy, siedziba firmy

Cena

punktacja

Uwagi

1

Radosław Szymanowski

BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

ul. Płk. W.Beliny-Prażmowskiego 41

01-492 Warszawa

16.832,56

100,00

 

2

HERKULES Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogorska 34c

32-500 Chrzanów

16.998,60

99,02

 

3

Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

16.107,12

-

Oferta została odrzucona z powodu błędnie zastosowanej stawki podatku VAT

4

InspiroART

Anna Ryzner, Zajączków 101,

55-120 Oborniki Śląskie

19.593,90

85,91

 

CZĘŚĆ IV:

Siłownia zewnętrzna w Kotowicach

Nr propozycji

Nazwa firmy, siedziba firmy

Cena

punktacja

Uwagi

1

Radosław Szymanowski

BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

ul. Płk. W.Beliny-Prażmowskiego 41

01-492 Warszawa

13.130,25

100,00

 

2

HERKULES Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogorska 34c

32-500 Chrzanów

14.145,00

92,83

 

3

Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

12.462,66

-

Oferta została odrzucona z powodu błędnie zastosowanej stawki podatku VAT

4

InspiroART

Anna Ryzner, Zajączków 101,

55-120 Oborniki Śląskie

13.197,90

99,49

 

 9.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 10.  Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)  

       Radosław Szymanowski

       BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

       ul. Płk. W.Beliny-Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa

 11.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełnił wszystkie warunki udziału
        w postępowaniu.

 12.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

       - Marek Rakowski - podinspektor ds. budownictwa

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 13.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       - Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

       - Marek Rakowski – podinspektor ds. budownictwa

                                                                                                             Martyna Ostaszewska

                                                                                                                    Marek Rakowski                                                                                             

                                                                                                  (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                        Martyna Ostaszewska 

                                                                                         (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.141.2018 data: 03.09.2018 r.

 

                                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

                                                                                                                        Henryk Cymerman

 

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-09-03 13:23:00
Czas publikacji: 2018-09-03 13:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak