Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia. 

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty  w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia.

 

Znak sprawy: ZP.271.145.2018                                                                                                                                                Oborniki Śląskie,  2018-08-31                                                                                                    

                                                                                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty
w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 138/9 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola na skutek prac przeprowadzonych na drodze gminnej - działka nr 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola. W ramach opinii należy również zweryfikować czy wykonane prace mogą mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

Opracowanie obejmuje działki o nr 138/9 i 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa - Osola, gm. Oborniki Śląskie.

Opracowanie powinno określać:

 • opis stanu istniejącego na gruncie, w szczególności jaki był ostatnio stan wody
  na gruncie ww. działek;
 • opis stanu poprzedniego ww. działek, sporządzonego w oparciu o mapy archiwalne
  i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną;
 • porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian
  oraz wskazanie działań jakie wykonano na działce nr 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa – Osola;
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki nr 138/9 względem działki nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie,
  czy są położone wyżej bądź niżej, określić o ile;
 • czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie działce nr 138/9 AM-2
  w Wielkiej Lipie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działki o nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);
 • czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak – to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
 • na czym polegała i kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
 • czy dochodzi do zalewania działek sąsiadujących z działką 248 AM-2 obręb geodezyjny Wielka Lipa - Osola, jaka jest tego przyczyna;
 • wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, które zaingerowały w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
 • czy nawiezienie materiałów na działkę nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;
 • czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiadujących z działką nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, przede wszystkim na działce nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie (jeżeli tak to wyszczególnić);
 • wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
 • najskuteczniejsze i najprostsze sposoby zabezpieczenia działek sąsiadujących
  z działką nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, przede wszystkim działki nr 138/9 AM-2
  w Wielkiej Lipie przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;
 • hipotezę przyszłościową – czy w związku z przeprowadzonymi działaniami na działce nr 248 AM-2 w Wielkiej Lipie, w przyszłości może wystąpić zjawisko podtopienia działki nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie;
 • działania mające na celu przywrócenie warunków niepowodujących podtopienia działki nr 138/9 AM-2 w Wielkiej Lipie.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 234
ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia, o jakich konkretnie, szczegółowych parametrach technicznych, powinny zostać wykonane. W przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. oględziny lokalne) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Organu prowadzącego postępowanie administracyjne - Burmistrza Obornik Śląskich.

W trakcie oględzin przedmiotowego terenu, biegły zobowiązany jest do wykonania odwiertów hydrogeologicznych, pomiarów geodezyjnych oraz sprawdzenia poziomu zalegania zwierciadła wody.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania.

Pozostałe materiały, w tym mapy topograficzne, archiwalne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt (powinny być one uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Obornik Śląskie.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych;

-Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i sporządzenia opinii w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych
w załączniku Wykaz usług

 IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100% 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                               Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 9 listopada 2018 roku
.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-09-07 do godz. 12:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia. Znak sprawy:
ZP.271.145.2018”

 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym:

1. Monika Kwiatkowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

nr telefonu: 71 310 -35-19 wew. 446,  nr faxu: 71 310-22-95

adres e-mail: spurgiasz@oborniki-slaskie.pl

- w zakresie formalnym:

1. Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

 

 Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2);

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3);

- Wykaz usług (załącznik nr 4);

- Oświadczenie w zakresie RODO (załącznik nr 5)

                                                                                                                                               Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                                         Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-08-31 15:04:11
Czas publikacji: 2018-08-31 15:10:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak