Zapytanie ofertowe: Wykonanie siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie” 

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”,

 

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

                                                                                                                                                                                                      Oborniki Śląskie, 2018-08-14

Znak sprawy: ZP.271.141.2018

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”.

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie 4 sołectw w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie”.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:                                      

CZĘŚĆ I: Siłownia zewnętrzna w Zajączkowie

1

zakup urządzenia biegacz 

szt.

1

2

zakup urządzenia orbitrek 

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciskanie siedząc podwójne

szt.

1

4

zakup urządzenia rower

szt.

1

CZĘŚĆ II: Siłownia zewnętrzna w Paniowicach

1

zakup urządzenia wahadło+biegacz+twister

szt.

1

2

zakup urządzenia odwodziciel podwójny

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciskanie siedząc

szt.

1

CZĘŚĆ III: Siłownia zewnętrzna w Wilczynie

1

zakup urządzenia wahadło+biegacz+twister

szt.

1

2

zakup urządzenia orbitrek  

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciąg górny i wyciskanie siedząc

szt.

1

4

zakup urządzenia wioślarz

szt.

1

CZĘŚĆ IV: Siłownia zewnętrzna w Kotowicach

1

zakup urządzenia biegacz

szt.

1

 

2

zakup urządzenia orbitrek

szt.

1

3

zakup urządzenia wyciąg górny

szt.

1

4

zakup urządzenia wioślarz

szt.

1

 

      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 - Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca zobowiązuje się zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta sporządzone w języku polskim, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów.

  INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowościach:

- Zajączków, działka nr 90/3 AM – 1 Obręb Zajączków

- Wilczyn, działka nr 153/5 AM – 1 Obręb Wilczyn

- Paniowice, działka nr 153/28 AM – 1 Obręb Paniowice

- Kotowice, działka nr 196 AM – 1 Obręb Kotowice

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem oraz przedłożonymi warunkami gwarancji.

- Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania, zgodnych
z obowiązującymi normami, w tym normami bezpieczeństwa.  

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje korzystania z urządzeń oraz instrukcje serwisowe sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP
i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami
i protokołami.

Kod CPV

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 II.                Wymagany termin realizacji zamówienia:

- część I: do 22.10.2018 r.

- część II: do 22.10.2018 r.

- część III: do 22.10.2018 r.

- część IV: do 22.10.2018 r.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie
o podobnym zakresie i załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.

 IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                              Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej- emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl  na Formularzu Oferty do dnia 24.08.2018 r. do godz. 10:30.

 VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

-          Martyna Ostaszewska

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

                                                                                          

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy;

2)      Wzór umowy;

3)      Specyfikacja techniczna i przykładowe rysunki poglądowe urządzeń;

4)      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków;

5)      Wykaz zrealizowanych inwestycji;

6)      Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-08-14 14:30:49
Czas publikacji: 2018-08-14 14:30:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak