Zapytanie ofertowe: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bagno 

 

Zapytanie ofertowe: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bagno

 

logo

 

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

Osolin, ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

                                                                                                                                                                                                    Oborniki Śląskie, 2018-07-25

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bagno.

 

I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Bagno.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- pajęczyna – 1 szt.

- małpi gaj – 1 szt.

- siłownia zewnętrzna: wyciąg górny i wyciskanie siedząc – 1 szt.

- siłownia zewnętrzna – orbitrek – 1 szt.

 Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren placu zabaw zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 157 AM-1 obręb Bagno i nie posiada żadnego wyposażenia. Nawierzchnia trawiasta.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

 II.                Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie
o podobnym zakresie i załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.

 IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                                 Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                                  Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej- emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl  na Formularzu Oferty do dnia 02.08.2018 r. do godz. 10:30.

 VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

-          Martyna Ostaszewska

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

                                                                                           

 Załączniki:

1)      Formularz ofertowy;

2)      Wzór umowy;

3)      Specyfikacja techniczna i przykładowe rysunki poglądowe urządzeń;

4)      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków;

5)      Wykaz zrealizowanych inwestycji;

6)     Projekt zagospodarowania terenu;

7)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO.

 

                                                                                         Przewodniczący Stowarzyszenia

                                                                                                      Lech Nowacki

 


Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-07-25 16:09:28
Czas publikacji: 2018-07-26 11:13:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak