Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy 

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

 

logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

 

 1. I.          Zamawiający

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Tel.: 71 310 35 19

Faks: 71 310 22 95

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

adres strony internetowej: www.oborniki-slaskie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

     W zakresie merytorycznym:

 

1

 mgr Katarzyna Królik - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich tel. 532 679 269

2

  Dominika Łasica - zastępca kierownika Wydziału IR

 tel. (71) 310-35-19 e-mail lasica@oborniki-slaskie.pl

 

1

W zakresie formalnym: 

Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail pendyk@oborniki-slaskie.pl

 

 

 1. II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: uproszczone (pozaustawowe).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego  Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem:

1) wyposażenia sal pobytu dziennego,

2) wyposażenia szatni dzieci, holu i pokoju dla matek karmiących,

3) wyposażenia pokoju porządkowego i magazynu,

4) wyposażenia warsztatu konserwatora,

5) wyposażenia biur,

6) wyposażenia szatni personelu i pokoju socjalnego,

7) szaf do sypialni dzieci.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiane elementy wyposażenia określone w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert muszą być nowe, nigdy nie używane.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, rozmieszczenie, asortymentu szczegółowo wymienionego i opisanego w załącznikach nr 1 i nr 2 i nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

 

Meble i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą:

- posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami określonymi obowiązującym prawem,

- spełniać wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantować wyposażenie dobrej jakości wyrobów, zgodnie z odpowiednimi PN-EN, oraz być dopuszczone do użytkowania,

- posiadać atest higieniczny.

 

Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą ponadto:

- być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2018 r., poz. 143) wraz z aktami wykonawczymi,

- jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.

 

Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - WYPOSAŻENIE SAL POBYTU DZIENNEGO

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli oraz innych elementów dla dzieci i wychowawców. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 1 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "1".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - WYPOSAŻENIE SZATNI DZIECI, HOLU I POKOJU DLA MATEK KARMIĄCYCH

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli i innych elementów wyposażenia szatni dzieci, holu i pokoju dla matek karmiących. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 2 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "2".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - WYPOSAŻENIE POKOJU PORZĄDKOWEGO I MAGAZYNU

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

Opis: Zadanie obejmuje dostawę regałów, wózków porządkowych i innych elementów wyposażenia pokoju porządkowego i magazynu. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 3 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "3".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - WYPOSAŻENIE WARSZTATU KONSERWATORA

Wspólny Słownik Zamówień: 16311000-8 - Kosiarki do trawników

Opis: Zadanie obejmuje dostawę kosiarki i podkaszarki spalinowej. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 4 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "4".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - WYPOSAŻENIE BIUR, SZATNI PERSONELU I POKOJU SOCJALNEGO

Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39130000-2 - Meble biurowe, 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

Opis: Zadanie obejmuje dostawę mebli, w tym: szaf, krzeseł, stołów itp., oraz laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 5 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "5".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6

Temat: ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - SZAFY DO SYPIALNI DZIECI

Wspólny Słownik Zamówień: 39141300-5 - Szafy

Opis: Zadanie obejmuje dostawę szaf do sypialni dzieci. Elementy wyposażenia z zadania częściowego nr 6 oznaczono w kolumnie 6 załącznika nr 1 do SIWZ symbolem "6".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zadanie jest współfinansowane z projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 8. Rynek Pracy, dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, dla Poddziałania: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):

 

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 

 Nie

 

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-07-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

b)      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały

Próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - dotyczy produktów równoważnych.

 

c)      Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy

 

2

Zestawienie wyposażenia

 

 

 1. IX.     Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr zadania

Kryterium
Waga

1

Cena

100%

2

Cena

100%

3

Cena

100%

4

Cena

100%

5

Cena

100%

6

Cena

100%

 

 1. XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-07-03 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 

 1. XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

 1. XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

   

  Nie

 

 1. XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

 1. XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

 

 1. XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. XVII.                Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny:nie

Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-21

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym

02 Załącznik nr 1_Zestawienie wyposażenia 

03 Załącznik nr 2_Opis sprzętu komputerowego

04 Załącznik nr 3_Opis szaf

05 Załącznik nr 4_Formularz oferty

06 Załącznik nr 5_Wzór umowy

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 


Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-06-21 14:52:55
Czas publikacji: 2018-06-29 10:04:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak