Zapytanie ofertowe: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego” 

 

Zapytanie ofertowe:Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.120.2018                                                                                                                          Oborniki Śląskie, 2018-06-08

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego

I.         Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie z realizacją programu profilaktycznego
  w czasie wakacyjnym – 1 tydzień w okresie sierpień 2018.
 2. Oferta powinna zawierać program profilaktyczny dostosowany do potrzeb pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna w tym uczęszczająca na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic środowiskowych, w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa
  i gimnazjalna) z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

Zajęcia zorganizowane mają być zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016 poz. 452)

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, w tym kadrę wychowawców
  z odpowiednimi, udokumentowanymi kwalifikacjami, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością.
 2. Wykonawca usługi wykonując przedmiot zamówienia będzie działał w oparciu
  o następujące przepisy:

- Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

 (Organizator będzie zobowiązany będzie  dostarczyć kopię dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

 1. Wykonawca musi zapewnić:

a)  zorganizowanie  zakwaterowania w budynku wyposażonym w odpowiednie łóżka, materace, koce oraz półki na odzież dla 50 uczestników;

b) wyżywienie (cztery posiłki dziennie);

c) transport uczestników z Obornik Śląskich do miejsca wypoczynku i z powrotem;

d) ubezpieczenie NNW;

e) opiekę kadry programowej – personel pedagogiczny i obsługowy;

f) realizację zajęć programowych: kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych; turystycznych, edukacyjnych wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwą opiekę
i warunki bezpieczeństwa

g) dostęp do bieżącej wody;

h) zapewnienie opieki medycznej oraz podpisana umowa ze szpitalem w razie nagłych wypadków.

7. Pożądane warunki dla miejsca wypoczynku:

a) akwen wodny w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zakwaterowania,

b) atrakcje turystyczne,

c) atrakcje sportowe.

Informacje o spełnianiu powyższych pożądanych warunkach Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty.

 II.      Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 tydzień w okresie sierpień 2018 r.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

- Przeprowadzili pozytywnie zweryfikowaną przynajmniej jedną akcję letnią podobną jak przedmiot niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ USŁUG oraz załączonych poświadczeń, np. referencji.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

- dysponują osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia z kwalifikacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                              Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                               Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 V.      Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, emailem na adres: pendyk@oborniki-slaskie.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 15.06.2018 r. do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Placówek Wsparcia Dziennego i do świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego
.

 

VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

-                Martyna Ostaszewska

-                tel. (071) 310-35-19 wew. 420

-                e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

-                Marek Pendyk

-                e-mail: pendyk@oborniki-slaskie.pl

                             

Wymagane załączniki:

1)      Formularz ofertowy;

2)      Wzór umowy;

3)      Oświadczenie o spełnianiu warunków;

4)      Wykaz usług;

5)      Opis miejsca pobytu wraz z zaproponowanymi zajęciami i atrakcjami.

                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                            Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-06-08 12:51:17
Czas publikacji: 2018-06-08 12:51:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak