Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia

 

Oborniki Śląskie, 04.06.2018 r.

                ZP.271.123.2018

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

2.1 Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 822 AM-1 obręb geodezyjny Uraz w wyniku prac przeprowadzonych na działce nr 1043 AM-1 obręb geodezyjny Uraz.
W ramach opinii należy również zweryfikować czy wykonane prace mogą mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

Opracowanie obejmuje działki o nr 822, 826, 1043 AM-1 obręb geodezyjny Uraz, gm. Oborniki Śląskie.

Opracowanie powinno określić:

- opis stanu istniejącego na gruncie, w szczególności jaki był ostatnio stan wody na gruncie ww. działek;

-  opis stanu poprzedniego ww. działek, sporządzonego w oparciu o mapy archiwalne 

i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną;

-    porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian;

-  pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki nr 822 względem działek nr 826 i 1043 w Urazie, czy są położone wyżej bądź niżej, określić o ile;

-    czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie na działce 822, (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr geod. 826, 1043 w Urazie, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);

-    określenie drogi odprowadzania wód opadowych z działki nr 1043 AM-1 (wskazanie wylotów);

-   czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak – to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

-  na czym polegała i kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

-  czy dochodzi do zalewania działek sąsiadujących z działkami nr 826, 1043 Urazie, jaka jest tego przyczyna;

-    czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiadujących z działkami nr 826, 1043 w Urazie, przede wszystkim na działce nr 822
w Urazie (jeżeli tak to wyszczególnić);

-    określenie drogi odpływu wód roztopowych i opadowych z połaci dachowych
z budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 822 AM-1 obręb geodezyjny Uraz oraz wskazanie systemu odwadniania terenu działki, jeśli taki występuje.

-   wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;

-   najskuteczniejsze i najprostsze sposoby zabezpieczenia działek sąsiadujących
z działkami nr 826 i 1043, przede wszystkim działki nr 822 w Urazie przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;

¾    hipotezę przyszłościową – czy w związku z przeprowadzonymi działaniami
na działce 1043, w przyszłości może wystąpić zjawisko podtopienia działki nr 822 w Urazie,

¾    działania mające na celu przywrócenie warunków niepowodujących podtopienia działki nr 822 w Urazie.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa
w art. 234 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia, o jakich konkretnie, szczegółowych parametrach technicznych, powinny zostać wykonane. W przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku
z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Organu prowadzącego postępowanie administracyjne - Burmistrza Obornik Śląskich.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt (koszta te powinny być uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Obornik Śląskie.

 

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 7.380,00 zł brutto,  6.000,00 zł netto;  1.391,56 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23.05.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Sylwia Hen - podinspektor ds. ochrony środowiska                         

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 28.05.2018 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

HYDROPOL

Janusz Knez

26-021 Daleszyce

Niwy 20H

6.599,00 zł brutto

100,00

2

GEOPROFIT

Geologia, Geofizyka, Hydrogeologia

ul. Szopienicka 43/42

40-424 Katowice

7.318,50 zł brutto

90,17

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

       HYDROPOL Janusz Knez, 26-021 Daleszyce, Niwy 20H

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

- Sylwia Hen - podinspektor ds. ochrony środowiska                           

- Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

- Sylwia Hen - podinspektor ds. ochrony środowiska                         

   (podpis pracownika prowadzącego prace)

 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację                                                        

              

 Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

         (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.123.2018 data: 04.06.2018 r.

                                                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                               Henryk Cymerman

                                                                                                                                   podpis Kierownika Zamawiającego

 


Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-06-05 15:19:02
Czas publikacji: 2018-06-05 15:19:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak