Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim

 

                                                                                                                                             

logo  Oborniki Śląskie, 30.05.2018 r.

          ZP.271.OKOL.2.2018

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

ul. Piłsudskiego 5

55-120 Osolin

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim.

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Morzęcin Wielki.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- karuzela tarczowa,

- równoważnia łamana,

- bujak statek,

- kółko i krzyżyk

Uwaga:

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż oprawy solarnej led na słupie.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Morzęcin Wielki, gm. Oborniki Śląskie, działka o numerze ewidencyjnym 116 AM-1 obręb Morzęcin Wielki.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 10.625,10 zł brutto, 8.638,29 zł netto;  2.003,45 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 27.12.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

5. Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 17.05.2018r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na BIP-ie Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

Punktacja/

uwagi

1

P.W. „PRONAT”

Roman Bochniarz

Stara Wieś-Stasin 1

21-010 Łęczna

9.963,00 zł brutto

100,00

2

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

19.989,71 zł brutto

49,84

3

„PROMETEUSZ”

Cezary Wojciech Krakowski

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

12.972,81 zł brutto

76,80

4

Archiformacja – Pracownia Architektoniczna

ul. R. Dmowskiego 22

63-000 Środa Wlkp.

 

20.660,00 zł brutto

Oferta odrzucona - Bujak wieloryb niezgodny ze specyfikacją

5

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

9.200,40 zł brutto

Oferta odrzucona - Jajo dinozaura niezgodny ze specyfikacją

6

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

12.902,70 zł brutto

Oferta odrzucona - Bujak wieloryb niezgodny ze specyfikacją

7

CROQUET Sp. z o.o.

 

Szczodre

ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

10.679,11 zł brutto

93,29

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

 P.W. „PRONAT” Roman Bochniarz

Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna   

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

                                                                                         

                                                                                                                                                                  Lech Nowacki

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący SSW OKOLIC

                                                                     (podpis prowadzącego prace)

 Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane osoby, która sporządziła dokumentację)

                                                                               Martyna Ostaszewska

 

                                                                              inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                          (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.OKOL.2.2018 data: 30.05.2018 r.

 

 

                                                                                                                      Lech Nowacki

 

                                                                                                       Przewodniczący SSW OKOLICE

                                                                                                              podpis Zamawiającego

 


Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-05-30 10:54:48
Czas publikacji: 2018-05-30 10:54:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak