Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia 

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia.

 

Znak sprawy: ZP.271.123.2018                                                  Oborniki Śląskie,  2018-05-28                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki ŚląskieZapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty
w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 822 AM-1 obręb geodezyjny Uraz w wyniku prac przeprowadzonych na działce nr 1043 AM-1 obręb geodezyjny Uraz.
W ramach opinii należy również zweryfikować czy wykonane prace mogą mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

Opracowanie obejmuje działki o nr 822, 826, 1043 AM-1 obręb geodezyjny Uraz, gm. Oborniki Śląskie.

Opracowanie powinno określić:

-   opis stanu istniejącego na gruncie, w szczególności jaki był ostatnio stan wody na gruncie ww. działek;

-   opis stanu poprzedniego ww. działek, sporządzonego w oparciu o mapy archiwalne i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną;

-  porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian;

-   pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki nr 822 względem działek nr 826 i 1043 w Urazie, czy są położone wyżej bądź niżej, określić o ile;

-    czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie na działce 822, (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr geod. 826, 1043 w Urazie, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);

-    określenie drogi odprowadzania wód opadowych z działki nr 1043 AM-1 (wskazanie wylotów);

-    czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak – to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

-    na czym polegała i kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

-    czy dochodzi do zalewania działek sąsiadujących z działkami nr 826, 1043 Urazie, jaka jest tego przyczyna;

-    czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiadujących z działkami nr 826, 1043 w Urazie, przede wszystkim na działce nr 822 w Urazie (jeżeli tak to wyszczególnić);

-    określenie drogi odpływu wód roztopowych i opadowych z połaci dachowych
z budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 822 AM-1 obręb geodezyjny Uraz oraz wskazanie systemu odwadniania terenu działki, jeśli taki występuje.

-   wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;

-   najskuteczniejsze i najprostsze sposoby zabezpieczenia działek sąsiadujących
z działkami nr 826 i 1043, przede wszystkim działki nr 822 w Urazie przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;

-   hipotezę przyszłościową – czy w związku z przeprowadzonymi działaniami
na działce 1043, w przyszłości może wystąpić zjawisko podtopienia działki nr 822 w Urazie,

-    działania mające na celu przywrócenie warunków niepowodujących podtopienia działki nr 822 w Urazie.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa
w art. 234 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia, o jakich konkretnie, szczegółowych parametrach technicznych, powinny zostać wykonane. W przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału
w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Organu prowadzącego postępowanie administracyjne - Burmistrza Obornik Śląskich.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt (koszta te powinny być uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Obornik Śląskie.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych;

-Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i sporządzenia opinii w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych
w załączniku Wykaz usług

 

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                                                  Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                                                    Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018 roku
.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-06-04 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia. Znak sprawy:
ZP.271.123.2018”

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym:

1. Sylwia Hen - podinspektor ds. ochrony środowiska

nr telefonu: 71 310 -35-19 wew. 446,  nr faxu: 71 310-22-95

adres e-mail: hen@oborniki-slaskie.pl

- w zakresie formalnym:

1. Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

 Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2);

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3);

- Wykaz usług (załącznik nr 4)

 

 

                 Z up. Burmistrza

   Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

              mgr Leszek Pawlak

        (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-05-28 15:19:52
Czas publikacji: 2018-05-28 15:25:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak