Zapytanie ofertowe: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim. 

 

Zapytanie ofertowe: Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim.

 

jpg.

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

Osolin, ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

                                                                                                                                                                                                          Oborniki Śląskie, 2018-05-17

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Doposażenie placu zabaw w ramach budowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Morzęcinie Wielkim.

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Morzęcin Wielki.

 

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- karuzela tarczowa,

- równoważnia łamana,

- bujak statek,

- kółko i krzyżyk

Uwaga:

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż oprawy solarnej led na słupie.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Morzęcin Wielki, gm. Oborniki Śląskie, działka o numerze ewidencyjnym 116 AM-1 obręb Morzęcin Wielki.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

 II.                Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

 III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie
o podobnym zakresie i załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.

IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

                                                                           Kryterium: cena - waga 100% 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                            Cena najniższa

                                                                                             Cena =  --------------------  x 100

                                                                                            Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej- emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl  na Formularzu Oferty do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:30.

 VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

-          Martyna Ostaszewska

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

                                                                                          

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy;

2)      Wzór umowy;

3)      Specyfikacja techniczna i przykładowe rysunki poglądowe urządzeń;

4)      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

5)      Wykaz zrealizowanych inwestycji

6)      Przedmiar robót

 

 

                                                                                           Przewodniczący Stowarzyszenia

 

                                                                                                      Lech Nowacki

 


Liczba odwiedzin : 134
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-05-17 15:16:41
Czas publikacji: 2018-05-21 09:37:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak