Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Przedsięwzięcie  związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                                                                                                                 Oborniki Śląskie, 17.05.2018r.

      ZP.271.110.2018

        (znak sprawy)

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

  2.1 Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie związane z realizacją Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Ilość oraz lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika
ze złożonych przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich deklaracji
w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi około 70,868 Mg, w tym ok. 55,644 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących element budynku oraz ok. 15,224 Mg płyt azbestowo- cementowych oraz sznurów azbestowych zdeponowanych na posesji luzem. Natomiast ich lokalizacja (miejscowość, ulica i numer domu oraz numer działki wraz szacowaną ilością na poszczególnych nieruchomościach) została przedstawiona w formie tabelarycznej jako załącznik do powyższego zamówienia (załącznik nr 4).

Szczegółowy zakres prac:

1)      Postępowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo –cementowych dla budownictwa oraz sznurów azbestowych z terenu zadeklarowanych nieruchomości zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

2)      W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków lub odbiór wyrobów zdeponowanych na posesji luzem, ich pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów przeznaczonym do składowania tych odpadów oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);. Materiał potrzebny do spakowania odpadu
i przygotowania do transportu, tj. folię oraz palety zapewnia Wykonawca.

3)      Przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 21);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2119);

- Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1742),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr. 8, poz. 31).

4) Ponieważ wskazana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest jest oszacowana przez osoby składające deklaracje w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość usuniętego materiału może różnić się od ilości szacowanej. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości szacowanej.

5) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznanie się w terenie
z lokalizacją nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest będące przedmiotem zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

6) Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami) na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

7) Termin przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia na poszczególnych nieruchomościach należy indywidualnie ustalić z właścicielem/ posiadaczem nieruchomości (termin dogodny dla właściciela/posiadacza nieruchomości). Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu z właścicielem/posiadaczem nieruchomości. Kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela/posiadacza nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

8) Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania przed demontażem
i zebraniem oraz po wykonaniu prac. Oznacza to wykonanie dwóch zdjęć na jednej posesji. Dokumentację fotograficzną odpowiednio opisaną (zdjęcie opisane adresem posesji oraz wskazanie – zdjęcie przed i po) należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy- przed podpisaniem protokołu końcowego.

9) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odpadów powinno odbywać się
w obecności właściciela/posiadacza nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego w terenie po zdemontowaniu i zebraniu całości odpadów. Z czynności ważenia Wykonawca sporządza protokół, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5).

Wykonawca ma obowiązek sporządzić ww. protokół w czterech egzemplarzach. Dwa egzemplarze protokołu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, jeden egzemplarz należy przekazać właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odpad jest odbierany, a jeden pozostaje
u Wykonawcy prac.

10) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego prac dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów) posiadające wymagane zezwolenia. Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz ilością unieszkodliwionych odpadów.

11) Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

12) Wykonawca do ważenia odpadów z posesji ma obowiązek użycia wagi spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376). Fakt spełnienia wymagań należy udokumentować oraz załączyć zdjęcie tabliczki znamionowej wagi.

3.    Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:   50.000,00 zł brutto,  46.296,30 zł netto; 10.737,37 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23.04.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 27-04-2018r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

„EKO-MIX”

Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

36.200,98 zł brutto

98,78

2

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

35.757,63 zł brutto

100,00

3

Paź Bogusław

AUTO-ZŁOM

Usługi Pogrzebowe „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

36.266,01 zł brutto

98,60

4

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Herlinga Grudzińskiego 48/8

91-498 Łódź

39.439,32 zł brutto

90,66

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

T-Tel

Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-300 Bielsko-Biała

46.208,58 zł brutto

77,38

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)  

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Monika Wiszniowska -  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Monika Wiszniowska -  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

                                                                                                    Monika Wiszniowska

                                                                                   (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                 Martyna Ostaszewska

                                                                                   (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.110.2018 data: 17.05.2018 r.

                                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                                         Sekretarz

                                                                                              Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                 mgr Leszek Pawlak 

                                                                                                 ………………………………………

                                                                                       podpis Kierownika Zamawiającego

 


Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:05:51
Czas publikacji: 2018-05-17 12:31:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak