Zapytanie ofertowe: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 

 

Zapytanie ofertowe: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

 

Znak sprawy: ZP.271.110.2018                                                  Oborniki Śląskie,  2018-04-27                                                                                                                                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Przedsięwzięcie  związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie związane z realizacją Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Ilość oraz lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika ze złożonych przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich deklaracji w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi około 70,868 Mg, w tym ok. 55,644 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących element budynku oraz ok. 15,224 Mg płyt azbestowo- cementowych oraz sznurów azbestowych zdeponowanych na posesji luzem. Natomiast ich lokalizacja (miejscowość, ulica i numer domu oraz numer działki wraz szacowaną ilością na poszczególnych nieruchomościach) została przedstawiona w formie tabelarycznej jako załącznik do powyższego zamówienia (załącznik nr 4).

Szczegółowy zakres prac:

1)      Postępowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo –cementowych dla budownictwa oraz sznurów azbestowych z terenu zadeklarowanych nieruchomości zlokalizowanych w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

2)      W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków lub odbiór wyrobów zdeponowanych na posesji luzem, ich pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów przeznaczonym do składowania tych odpadów oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);. Materiał potrzebny do spakowania odpadu i przygotowania do transportu, tj. folię oraz palety zapewnia Wykonawca.

3)      Przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 21);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2119);

- Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1742),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr. 8, poz. 31).

4) Ponieważ wskazana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest jest oszacowana przez osoby składające deklaracje w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość usuniętego materiału może różnić się od ilości szacowanej. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości szacowanej.

5) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznanie się w terenie
z lokalizacją nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest będące przedmiotem zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

6) Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami) na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

7) Termin przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia na poszczególnych nieruchomościach należy indywidualnie ustalić z właścicielem/ posiadaczem nieruchomości (termin dogodny dla właściciela/posiadacza nieruchomości). Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu
z właścicielem/posiadaczem nieruchomości. Kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela/posiadacza nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

8) Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania przed demontażem i zebraniem oraz po wykonaniu prac. Oznacza to wykonanie dwóch zdjęć na jednej posesji. Dokumentację fotograficzną odpowiednio opisaną (zdjęcie opisane adresem posesji oraz wskazanie – zdjęcie przed i po) należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy- przed podpisaniem protokołu końcowego.

9) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela/posiadacza nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego w terenie po zdemontowaniu i zebraniu całości odpadów. Z czynności ważenia Wykonawca sporządza protokół, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5).

Wykonawca ma obowiązek sporządzić ww. protokół w czterech egzemplarzach. Dwa egzemplarze protokołu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, jeden egzemplarz należy przekazać właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odpad jest odbierany, a jeden pozostaje u Wykonawcy prac.

10) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego prac dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów) posiadające wymagane zezwolenia. Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz ilością unieszkodliwionych odpadów.

11) Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

12) Wykonawca do ważenia odpadów z posesji ma obowiązek użycia wagi spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376). Fakt spełnienia wymagań należy udokumentować oraz załączyć zdjęcie tabliczki znamionowej wagi.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

a)       mają techniczną możliwość dokonywania ważenia na terenie poszczególnych posesji usuniętych odpadów zawierających azbest (waga spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, dokumentacji fotograficznej przedstawiającej tabliczkę znamionową wagi oraz  kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem świadczącego o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 376).

b)      przez ostatnie trzy lata wykonywali prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ilości nie mniejszej niż 70,868 Mg. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokumenty poświadczające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. referencje)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ USŁUG oraz załączonych np. referencji.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym: -

1)      Zezwolenie (decyzja) na zbieranie odpadów o kodzie 17 06 01* i 17 06 05*

2)     Zezwolenie (decyzja) na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie:
17 06 01* i 17 06 05* lub potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy
o odpadach).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz kopii ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- dysponują osobami, które zostały/zostaną przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

 

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                             Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                               Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia  31 sierpnia 2018 r
.

 

VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-05-10 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na:Przedsięwzięcie  związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, Znak sprawy: ZP.271.110.2018”

 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie formalnym:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

-w zakresie merytorycznym:

1. Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

tel. (071) 310 35 19 wew. 434, e-mail: ochrona-srodowiska@oborniki-slaskie.pl

 -ZAŁĄCZNIKI:

1. Zalacznik nr 1 Formularz_ofertowy

2. Zalacznik nr 2 Wzor umowy

3. Zalacznik nr 3 Wzor umowy o powierzenie

4. Zalacznik nr 4 Zestawienie azbest- wykaz nieruchomosci

5. Zalacznik nr 5 PROTOKÓŁ ODBIORU

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków

7. Załącznik nr 7 Wykaz  usług

8. Załącznik nr 8 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

9. Załącznik nr 9 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia

 

 Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Zaakceptowany wzór umowy o powierzenie

- Zaakceptowany wzór umowy

- Wykaz usług

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

- Aktualna polisa OC

- Zezwolenie (decyzja) na zbieranie odpadów o kodzie 17 06 01* i 17 06 05*

- Zezwolenie (decyzja) na transport odpadów niebezpiecznych o kodzie: 17 06 01* i 17 06 05*

- Oświadczenie o dysponowaniu osobami, które zostały/zostaną przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-04-27 14:47:14
Czas publikacji: 2018-04-27 14:47:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak