Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

 

Ogłoszenie nr 535427-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. 

Gmina Oborniki Śląskie: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1 , 55120   Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.oborniki-slaskie.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://bip.oborniki-slaskie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://bip.oborniki-slaskie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie ofert w wersji papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1 
Adres: 
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 
Numer referencyjny: ZP.271.87.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie polegające na: ¾ Koszeniu trawników, ¾ Strzyżeniu żywopłotów oraz przycinaniu krzewów, ¾ Odchwaszczaniu żywopłotów i plewieniu skupin krzewów, ¾ Odchwaszczeniu chemicznym alejek i powierzchni, ¾ Zbiórce i wywozie liści, ¾ Pozostałych pracach związanych z: • porządkowaniem terenów zielonych, • sadzeniem roślin jednorocznych i wieloletnich, • opróżnianiem pojemników na odpady, • konserwacją i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławek, urządzenia placów zabaw, pojemniki na odpady itp.). Podstawowe dane dot. terenów zieleni ujętych w zamówieniu w mieście Oborniki Śląskie: ¾ powierzchnia ogólna terenu – 19,787 ha, ¾ powierzchnia trawników – 11,87 ha, ¾ powierzchnia rabat – 625 m2, ¾ powierzchnia żywopłotów – 3662 m2, ¾ powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami – 3214,33 m2, ¾ powierzchnia alejek – 7491 m2, ¾ ilość pojemników na odpady zmieszane – 105 szt. ¾ ilość pojemników na odpady segregowane – 22 szt. ¾ ilość ławek – 143 szt. ¾ inne urządzenia rekreacyjne – 33 szt. Podstawowe dane dotyczące terenów zieleni ujętych w zamówieniu na terenie gminy Oborniki Śląskie: ¾ powierzchnia ogólna terenu – 9,758 ha, ¾ powierzchnia trawników – 7,118 ha, ¾ powierzchnia rabat – 46 m2, ¾ powierzchnia żywopłotów – 131 m2, ¾ powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami – 20 m2, ¾ powierzchnia alejek –403,02 m2, ¾ ilość pojemników na odpady zmieszane – 62 szt. ¾ ilość ławek – 110 szt., ¾ inne urządzenia rekreacyjne – ok. 143 szt. Wykonawca ma obowiązek również: ¾ usunąć żywopłot o powierzchni ok. 7 m2 znajdujący się przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, do dnia 30 kwietnia 2018 r., ¾ pomalować dwukrotnie impregnatem do drewna w kolorze palisander odeskowanie ławek parkowych w ilości 23 zlokalizowanych w parku miejskim znajdującym się pomiędzy rondem im. A. Natalii-Świat a ul. Trzebnicką oraz w parku miejskim przy ul. Lipowej w Obornikach Śląskich do dnia 15 maja 2018 r., ¾ pomalować dwukrotnie impregnatem do drewna w kolorze orzecha lub mahoniu ławki miejskie 31 szt. (ul. Trzebnicka w Obornikach Śl. – 3 szt.; przed Urzędem Miejskim w Obornikach Śl. – 1 szt.; przejście pomiędzy ul. Trzebnicką a ul. Dworcową w Obornikach Śl. – 1 szt.; ul. Dworcowa w Obornikach Śl. – 12 szt.; ul. Kościuszki w Obornikach Śl. – 3 szt.; ul. Wrocławska w Obornikach Śl. – 4 szt.; ul. Skłodowskiej-Curie w Obornikach Śl. – 3 szt.; ul. Wyszyńskiego w Obornikach Śl. – 2 szt.; ul. Ofiar Katynia w Obornikach Śl. – 2 szt.) do dnia 15 maja 2018 r. ¾ regularnie uzupełniać psie pakiety w specjalnych pojemnikach, ¾ zamontować kwietniki na lampach ulicznych (6 szt.) wokół ronda im. A. Natalii-Świat w Obornikach Śląskich. Kwietniki z roślinami zapewnia Zamawiający, ¾ wykonać nasadzenia i zamontować kwietnik piętrowy u zbiegu ul. Trzebnickiej i Dworcowej w Obornikach Śląskich oraz 8 donic o śr.=55 cm i h=55 cm (4 – przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (budynek A), 2 – przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (budynek B), 2 – obelisk). Rośliny zapewnia Zamawiający, zaś Wykonawca – ziemię, ¾ wykonać nasadzenia i zamontować kwietniki (7 szt.) na konstrukcjach stalowych typu Litoral wokół ronda im. A. Natalii-Świat w Obornikach Śląskich, Rośliny zapewnia Zamawiający, zaś Wykonawca – ziemię, ¾ wykonać nasadzenia i ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 10 donic o śr.=55 cm i h=55 cm oraz 6 donic o śr.=75 cm i h=75cm, Rośliny zapewnia Zamawiający, zaś Wykonawca – ziemię, ¾ wykonać nasadzenia roślin jednorocznych przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (budynek A) na powierzchni oraz na obelisku w Obornikach Śląskich, Rośliny zapewnia Zamawiający, ¾ podlewać raz dziennie (w godzinach porannych) kwietniki i donice ww. powyżej oraz: • kwietnik h=310 cm zlokalizowany na rondzie im. A. Natalii-Świat w Obornikach Śląskich, • kwietnik h=260 cm zlokalizowany w parku miejskim przy ul. Podzamcze w Obornikach Śląskich, • kwietnik h=200 cm zlokalizowany na skwerze przed Urzędem Miejskim w Obornikach Śląskich, • 2 kwietniki h=101 cm zlokalizowane w parku miejskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Obornikach Śląskich, • 6 kwietników wiszących h=55 cm zamontowanych wokół ww. ronda. ¾ w okresie jesiennym zdemontować oraz oczyścić wszystkie powyższe kwietniki i donice, a następnie przekazać Zamawiającemu. Podlewanie należy wykonywać we wczesnych godzinach porannych lub w godzinach wieczornych. W przypadku, gdy rośliny zostaną podlewane w innych godzinach, co skutkować będzie uszkodzeniem/sparzeniem rośliny, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany roślin na swój koszt. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zakupem worków do pojemników na odpady zmieszane, środków ochrony roślin, środków do chemicznego odchwaszczania, nawozów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i narzędzi koniecznych do realizacji zamówienia. Worki na odpady segregowane zapewnia Zamawiający. W przypadku istnienia tablic ogłoszeniowych, słupów oraz pojedynczych ogłoszeń na terenach objętych zakresem, oferent zobowiązany jest do utrzymywania tych miejsc w odpowiednim stanie porządkowym i oczyszczenia słupów i tablic sześć razy w roku, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że środki chemiczne oraz inne materiały użyte do realizacji zamówienia są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Podczas wykonywania usługi zabrania się Wykonawcy wjeżdżania samochodami na trawniki w parkach i na skwerach, aby zapobiec ich zniszczeniu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca niniejszego zalecenia nie wykonuje, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do odtworzenia danego trawnika na swój koszt. Szczegółowy zakres zamówienia został przez zamawiającego sprecyzowany w załącznikach do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień (dalej zwane: SIWZ): a) załącznik nr 1a – specyfikacja terenów zieleni w mieście Oborniki Śląskie b) załącznik nr 1 b – specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie c) załącznik nr 2 – zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni d) załącznik nr 3 – zakres merytoryczny prac wykonywanych na terenach zieleni (rabaty i skwery miejskie) e) załącznik nr 5– formularz ofertowy f) załącznik nr 4a, 4b – harmonogram prac w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie 
II.5) Główny kod CPV: 77310000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie od podpisania umowy do 31.03.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz osób<. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz poświadczenia wykonywania co najmniej przez rok na obszarze o powierzchni zbliżonej do powierzchni ogólnej terenu tj. ok. 29,4 ha oraz w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (tj. koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów i plewieniu skupin krzewów, odchwaszczanie chemiczne alejek, nawożenie trawników i żywopłotów, zbiórka liści inne prace związane z porządkowaniem terenów zielonych, sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianie pojemników na odpady wraz z wywozem, konserwacją i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.)) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz prac< popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- wykaz osób - wykaz dostaw lub usług 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

- Formularz ofertowy - Wzór umowy - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie

20,00

Ilość pracowników

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-30, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

Nr

Nazwa załącznika

1a

Specyfikacja terenów zieleni w mieście Oborniki Śląskie

1b

Specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie

2

- Zestaw map - miasto

- Zestaw map - wsie

3

Zakres merytoryczny prac wykonywanych na terenach zieleni (rabaty
i skwery miejskie)   

4a

Harmonogram prac w mieście Oborniki Śląskie

4b

Harmonogram prac w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie

5

Formularz ofertowy

5a

Harmonogram płatności

6

Wzór umowy

7

Oświadczenie o wizji lokalnej

8

Wykaz prac

9

Wykaz osób

10

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

11

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

12

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

13

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-03-30

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: ZP.271.87.2018                                                                                                       

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje
 z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30/03/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

139 860.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych

Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

139 968.00 zł

do 31.03.2019 r.

przelew 21 dni

                                                                                                                                                                                            Zamawiający:

                                                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza 

                                                                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                         Henryk Cymerman 

 

 


Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-03-22 16:00:29
Czas publikacji: 2018-03-30 11:12:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak