Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie – budowa i doposażenie placu zabaw w Osolinie.  

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie – budowa i doposażenie placu zabaw w Osolinie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oborniki Śląskie, 21.02.2018 r.

          ZP.271.OKOL.1.2018

               (znak sprawy)

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

Społeczne stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE

ul. Piłsudskiego 5

55-120 Osolin

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śląskie – budowa i doposażenie placu zabaw w Osolinie.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu urządzeń na placu zabaw w miejscowości Osolin.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:

- zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą m.in. wieża z dachem, trap, zjeżdżalnia, siatka wspinaczkowa,

- huśtawka wagowa,

- karuzela tarczowa,

- ścianka wspinaczkowa,

- równoważnia łamana.

Montaż urządzeń: Zamawiający wymaga montażu urządzeń zgodnie z normą bezpieczeństwa   PN-EN 1776 oraz PN-EN 1177 co oznacza obowiązek wykonania  przez Wykonawcę pod urządzeniami  zabawowymi bezpiecznej nawierzchni (piaskowej). Wielkość i grubość nawierzchni – zgodna z minimalnymi wymaganiami normy bezpieczeństwa placu zabaw.

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Osolin, gm. Oborniki Śląskie, działka
o numerze ewidencyjnym 200/12 AM-1 obręb Osolin

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

 3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 39.761,60 zł brutto, 32.326,50 zł netto; 7.497,39 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 27.12.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

            (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 07.02.2018r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na BIP-ie Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

45.226,85 zł

51,92

2

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

29.075,97 zł

80,76

3

PERGOLA Małgorzata Skórko

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno

41.561,70 zł

56,50

4

ATUT Tomasz Skiba

ul. Leśmiana 5

62-050 Mosina

34.900,00 zł

67,28

5

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

28.585,20 zł

82,14

6

MAGIC GARDEN

Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60a

68-170 Pakość

23.480,70 zł

100,00

7

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

59.901,00 zł

39,20

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

        MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 68-170 Pakość

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:  Lech Nowacki – Przewodniczący SSW OKOLICE

                                                                                                       Lech Nowacki

                                                                                           Przewodniczący SSW OKOLICE

                                                                                             (podpis prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane osoby, która sporządziła dokumentację)

                                                                                                       Martyna Ostaszewska

                                                                                           inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                    (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.OKOL.1.2018 data: 21.02.2018 r.

                                                                                                                   Lech Nowacki

                                                                                                       Przewodniczący SSW OKOLICE

                                                                                                               podpis Zamawiającego

 


Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-21 11:45:45
Czas publikacji: 2018-02-21 14:09:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak