Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”

 

                                                                                                                                                                                                       Oborniki Śląskie, 07.02.2018 r.

                ZP.271.25.2018

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”

  1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy
    z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:

1)          Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24  godzin;

2)          Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.

3)          Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

4)          Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

5)          Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

6)          Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

7)          Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych;

8)          Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

9)          Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;

10)    Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

11)    Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych
w nim rozwiązań;

12)    Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

13)    Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

14)    Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań
w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a)        akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

b)        podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

c)        kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości;

15)    Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

16)    Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

17)    Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:

1)       Koncepcje PFU dotyczące Parkingów stanowią zał. Nr 1 

2)      Zamawiający podpisał umowę na realizację parkingów w Osoli i Obornikach Śląskich – szczegóły w linku http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,5689.html Planowane rozstrzygnięcie postępowania na Parking w Pęgowie – w miesiącu marcu br.

3)      Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych

4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót – planowany termin zakończenia i rozliczenia 02.08.2018 r.

 3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 6.630,00 zł brutto, 5 390,24 zł netto; 1.250,14 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 19.01.2018 r. na podstawie:

d)     cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

e)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

f)       wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

g)      odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

h)      kosztorysu inwestorskiego

i)        przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 24.01.2018r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

„JAREK”

Jarosław Mróz

ul. Hubala 1

63-700 Krotoszyn

 

4.305,00 zł brutto

100,00

2

INBUDR Inspektor Nadzoru

Budownictwo Drogowe                                                                                                                        Wiesław Sadłocha

ul. Władysława Broniewskiego 14

55-120 Oborniki Śląskie

6.000,00zł brutto

71,75

3

ZBIGNIEW MĄCZKA

KEMZ-BUD

ul. Roberta Kocha 11a

51-122 Wrocław

8.610,00zł brutto

50,00

4

a-Via Adam Ozimina

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31

55-120 Oborniki Śląskie

20.700,90 zł brutto

20,80

5

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno -Remontowych

„INREM” Sp. z o.o.

Rynek 24

55-200 Oława

22.140,00zł brutto

19,44

6

Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej  „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka

Stary Dwór 9

56-120 Brzeg Dolny

40.000,00 zł brutto

10,76

7

Biuro Inżynierskie

Via Regia

ul. Klonowa 10

55-002 Kamieniec Wrocławski

25.830,00 zł brutto

16,67

 

8

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-PROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15A

58-306 Wałbrzych

23.495,00 zł brutto

18,32

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

       „JAREK” Jarosław Mróz ul. Hubala 1, 63-700 Krotoszyn

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

                                                                                                          Dominika Łasica

                                                                                          (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                  Martyna Ostaszewska

                                                                 (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.25.2018 data: 07.02.2018 r.

 

                                                                                                             Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                    Arkadiusz Poprawa

 

Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-09 14:21:21
Czas publikacji: 2018-02-09 14:49:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak