Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018

 

Ogłoszenie nr 516117-N-2018 z dnia 2018-02-08 r. 

Gmina Oborniki Śląskie: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1 , 55120   Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.oborniki-slaskie.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie ofert w wersji papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1 
Adres: 
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 
Numer referencyjny: ZP.271.44.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I: Dostawa materiałów biurowych Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 2a do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości materiałów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 2a stanowiącym integralną część SIWZ. 4) Zamawiający wymaga, by wszystkie produkty wykonane były z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 6) W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie). Równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy). 7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność. 8) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać odpowiednim dokumentem, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego 9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do następujących jednostek: a) Urząd Miejski Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1; b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Obornikach Śl., ul. Kownackiego 8; c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śl., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24; d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 33; e) Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55; f) Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101; g) Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Piłsudskiego 5; h) Żłobek Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 16; i) Przedszkole w Pęgowie, ul. Główna 99; j) Przedszkole w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 2. 10) Wykonawca zapewnia: a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia, b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku, c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę. 11) Ilości wskazane w załączniku nr 2a do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2a do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30192000-1

30197600-2

30197644-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonej kserokopii zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: - zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 główne dostawy odpowiadające dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz dostaw< oraz załączonych np. referencji. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- Wykaz dostaw lub usług 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

- Formularz ofertowy - Załącznik cenowy - Wzór umowy - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-16, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 2a do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości materiałów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 2a stanowiącym integralną część SIWZ. 4) Zamawiający wymaga, by wszystkie produkty wykonane były z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 6) W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie). Równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy). 7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność. 8) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać odpowiednim dokumentem, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego 9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do następujących jednostek: a) Urząd Miejski Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1; b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Obornikach Śl., ul. Kownackiego 8; c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śl., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24; d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 33; e) Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55; f) Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101; g) Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Piłsudskiego 5; h) Żłobek Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 16; i) Przedszkole w Pęgowie, ul. Główna 99; j) Przedszkole w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 2. 10) Wykonawca zapewnia: a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia, b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku, c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę. 11) Ilości wskazane w załączniku nr 2a do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2a do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30192000-1, 30197600-2, 30197644-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa środków czystości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 2b do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości artykułów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 2b stanowiącym integralną część SIWZ. 4) Zamawiający wymaga, by wszystkie produkty wykonane były z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 6) Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy). 7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność. 8) W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie). Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo cenowym, wpisując asortyment równoważny z podaniem jego nazwy i poprzez podanie producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać odpowiednim dokumentem, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego. 9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do następujących jednostek: a) Urząd Miejski Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1; b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Obornikach Śl., ul. Kownackiego 8; c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śl., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24; d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 33; e) Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55; f) Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101; g) Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Piłsudskiego 5; h) Żłobek Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 16; i) Przedszkole w Pęgowie, ul. Główna 99; j) Przedszkole w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 2. 10) Wykonawca zapewnia: a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia, b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku, c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę. 11) Ilości wskazane w załączniku nr 2b do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2b do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2a Formularz cenowy - MATERIAŁY BIUROWE

- Załącznik nr 2b Formularz cenowy - ARTYKUŁY CHEMICZNE

- Załacznik nr 3 Wzór umowy

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

- Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

- Załącznik nr 7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-02-16

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.44.2018                                                                                                      

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie
w roku 2018

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje
z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16/02/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- część I: Dostawa materiałów biurowych: 142.710,25 zł brutto.

- część II: Dostawa środków czystości: 177.398,52 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

Część I: Dostawa materiałów biurowych

2

ToDo - Office

ul. Prusicka 10a

55-120 Oborniki Śląskie

122 981.45 zł

 

 

30 dni

Część II: Dostawa środków czystości

1

LP SERWIS Sp. z o.o.

Ligota 1/13

55-100 Trzebnica

140 368.66 zł

 

 

30 dni

2

ToDo - Office

ul. Prusicka 10a

55-120 Oborniki Śląskie

233 209.13 zł

 

 

30 dni

 

                                                         Zamawiający

                                                         Z up. Burmistrza

                                                          Zastępca Burmistrza

                                                          Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-08 15:29:41
Czas publikacji: 2018-02-16 13:39:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak