Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku

 

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 05.02.2018 r.

          ZP.271.35.2018                                                   

           (znak sprawy)

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku.

CZĘŚĆ I:

 Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie obejmującej swym zasięgiem teren  województwa dolnośląskiego.

- Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

- Gazeta powinna mieć zasięg ogólnopolski oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

CPV: 79342000-3 

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

- część I: 20 000,00 zł (brutto) wartość netto: 16.260,16 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 3.771,14 euro.

- część II: 10 000,00 zł (brutto)wartość netto: 8.130,08 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 1.885,59 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 26.01.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)     analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                 (podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         Danuta Balowska – inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

                                                   ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

…….……..... Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

CZĘŚĆ I: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg

 teren  województwa dolnośląskiego

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Ilość pkt

1

Polska Press Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

ul. Św. Antoniego 2/4

 50-073 Wrocław

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

0,36 zł/cm2

100,00 pkt

 

CZĘŚĆ II: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 –

zasięg ogólnopolski

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Ilość pkt

1

  INFOR BIZNES
Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

3,38 zł/cm2

100,00 pkt

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

CZĘŚĆ I: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg: teren  województwa dolnośląskiego:

Polska Press Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 

CZĘŚĆ II: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg ogólnopolski:

INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 9.      W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych         

Danuta Balowska - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

        (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

inspektor ds. zamówień publicznych

         Martyna Ostaszewska

(podpis pracownika prowadzącego prace)

 11.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                         (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)                                              

                                                                     inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                   Martyna Ostaszewska                          

                                                                            (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

 

Nr rejestru: ZP.271.35.2018  data: 05-02-2018 r.

 

                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                Henryk Cymerman

                                                                               

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 05.02.2018 r.

          ZP.271.35.2018                                                   

             ( znak sprawy )

 

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest:Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku.

 

CZĘŚĆ I:

 Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie obejmującej swym zasięgiem teren  województwa dolnośląskiego.

- Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

- Gazeta powinna mieć zasięg ogólnopolski oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

 

CPV:79342000-3 

 

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

- część I: 20 000,00 zł (brutto) wartość netto: 16.260,16 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 3.771,14 euro.

- część II: 10 000,00 zł (brutto)wartość netto: 8.130,08 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 1.885,59 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu26.01.2018 r.na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)     analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         Danuta Balowska – inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

                                                   ( podać dane pracownika)

 

5.      Powody, dla których zastosowano art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

CZĘŚĆ I: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg

 teren  województwa dolnośląskiego

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Ilość pkt

1

Polska Press Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

ul. Św. Antoniego 2/4

 50-073 Wrocław

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

0,36 zł/cm2

100,00 pkt

 

CZĘŚĆ II: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 –

zasięg ogólnopolski

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Ilość pkt

1

  INFOR BIZNES
Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

3,38 zł/cm2

100,00 pkt

 

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

CZĘŚĆ I: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg: teren  województwa dolnośląskiego:

Polska Press Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 

CZĘŚĆ II: Obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2018 – zasięg ogólnopolski:

INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 

9.      W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych         

Danuta Balowska -inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

        (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

 

inspektor ds. zamówień publicznych

          Martyna Ostaszewska

    ( podpis pracownika prowadzącego prace)

 

11.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień
                                                                                                                 publicznych

                                                                                         (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                     inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                       Martyna Ostaszewska

                                                                                 

                                                                            ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przezBurmistrza lub osobę upoważnioną :

 

Nr rejestru: ZP.271.35.2018  data:05-02-2018 r.

 

 

 

                                                                              Zastępca Burmistrza

 

                                                                                Henryk Cymerman

                                                                              

                                                                                                                

 


Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-02-05 15:07:12
Czas publikacji: 2018-02-05 15:20:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak