Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018

 

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 31.01.2018 r.

          ZP.271.21.2018                                                       

             ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018

  1. Zakres usługi obejmuje stałą ochronę mienia od poniedziałku do niedzieli włącznie
    w godzinach od 06:00 do godz. 06:00 dnia następnego (tj. 24 godziny) polegającą na monitoringu chronionych obiektów oraz w razie konieczności interwencja grupy interwencyjnej wykonywana całodobowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do zaproszenia.

      2. Termin rozpoczęcia: od 01.02.2018 r.

      3. Termin zakończenia: do 31.01.2019 r.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

-  41.289,31zł (brutto) wartość netto: 33.568,54 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 7.785,45 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 24.01.2018 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)     analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

       (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         – Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                   ( podać dane pracownika)

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 24-01-2018 r. opublikowano zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Gminy Oborniki Śląskie: http://bip.oborniki-slaskie.pl

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

cena

Ilość pkt

1

JDB WARAN SECURITY s.c.

W. Jabłonka, Ł. Bębenek

Kuraszków ul. Niecała 16,

55-120 Oborniki Śląskie

38.671,20 zł brutto

100,00

2

SOCIETAS Sp. z o.o.

ul. Metalowców 25

54-156 Wrocław

51.305,76 zł brutto

75,37

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

JDB WARAN SECURITY s.c.

W. Jabłonka, Ł. Bębenek

Kuraszków ul. Niecała 16, 55-120 Oborniki Śląskie

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych         

         Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

             Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

                                                                                                                  Martyna Ostaszewska   

 12.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                         (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                                  Martyna Ostaszewska                                                                     

13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

Nr rejestru: ZP.271.21.2018 data: 31-01-2018 r.                                                                                           

                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                          Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                            mgr Leszek Pawlak

                                                                   

 

Liczba odwiedzin : 149
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-01-31 15:05:47
Czas publikacji: 2018-01-31 15:11:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak