Zapytanie ofertowe: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018 

 

Zapytanie ofertowe: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018

 

                                 Znak sprawy: ZP.271.21.2018                                                                                                                     Oborniki Śląskie,  2018-01-24                                                                                                                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Rodzaj zamówienia:  usługi

Kod CPV

- 79710000-4 – usługi ochroniarskie,

-79711000-1 – usługi ochrony alarmem;

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym pn. Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2018

I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zakres usługi obejmuje stałą ochronę mienia od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach od 06:00 do godz. 06:00 dnia następnego (tj. 24 godziny) polegającą na monitoringu chronionych obiektów oraz w razie konieczności interwencja grupy interwencyjnej wykonywana całodobowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do zaproszenia.

2. Termin rozpoczęcia: od 01.02.2018 r.

3. Termin zakończenia: do 31.01.2019 r.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

- posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- nie zalegają z opłacaniem podatków.

 W celu spełnienia tego warunku należy przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

- Wykonawca musi wykazać dysponowanie, co najmniej dwoma wozami interwencyjnymi, z których obydwa te wozy będą równocześnie wykorzystywane na terenie Gminy Oborniki Śląskie do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia;

- Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki, dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia - w tym zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej
2 usług  w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej:

   -doraźnej;

   -monitoringu i stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych
    i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych
w formularzu:

- >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<

- >Wykaz usług<  oraz załączonych referencji.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W celu spełnienia tego warunku należy przedłożyć:

- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób
i mienia;

 - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, kserokopii koncesji oraz danych zawartych w formularzu:

- >Wykaz osób<

 IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium:

„cena – 100%” , która  dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;

- oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt.;

                - każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

100 (maxliczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga:

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:30

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

a)                 Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe pn.: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta
w Obornikach Śląskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne
w roku 2018; Znak sprawy: ZP.271.21.2018”

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Formularz cenowy (załącznik nr 2);

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3);

- Wzór umowy (załącznik nr 4);

- Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5);

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6);

- Wykaz usług (Załącznik nr 7);

- Wykaz sprzętu (Załącznik nr 8);

- Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (Załącznik nr 9)

ZAPROSZENIE

 

        Z up. Burmistrza

            Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

         mgr Leszek Pawlak

 


Liczba odwiedzin : 392
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-01-25 13:57:56
Czas publikacji: 2018-01-25 14:35:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak