Zapytanie ofertowe: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica” 

 

Zapytanie ofertowe: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”

 

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWA PARKINGÓW

 

                                                                                       

 

                                               Znak sprawy: ZP.271.25.2018                                                                                Oborniki Śląskie,  2018-01-24                                                                                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Rodzaj zamówienia:  usługi
CPV – 71700000-5, usługi nadzoru i kontroli

W oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków   Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”

1.      Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:

1)          Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24  godzin;

2)          Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.

3)          Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

4)          Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

5)          Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

6)          Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

7)          Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych;

8)          Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

9)          Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;

10)    Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz               w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

11)    Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

12)    Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

13)    Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

14)    Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań
w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a)        akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

b)       podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

c)        kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości;

15)    Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

16)    Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

17)    Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:

1)       Koncepcje PFU dotyczące Parkingów stanowią zał. Nr 1  

2)      Zamawiający podpisał umowę na realizację parkingów w Osoli i Obornikach Śląskich – szczegóły w linku http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,5689.html Planowane rozstrzygnięcie postępowania na Parking w Pęgowie – w miesiącu marcu br.

3)      Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych

4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót – planowany termin zakończenia i rozliczenia 02.08.2018r.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

- stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

- oraz aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz w/w kopii dokumentów.

 IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium:

„cena – 100%” , która  dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;

- oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt.;

 - każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

100 (maxliczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga:

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 2 sierpnia 2018 r.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:30

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d)                 Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe pn.: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową parkingów w Obornikach Śląskich, Osoli i Pęgowie w ramach projektu - „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”, Znak sprawy: ZP.271.25.2018”                 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

2.    Marta Chomin – podinspektor ds. budownictwa, tel. (071) 310 35 19 wew. 437

e-mail: chomin@oborniki-slaskie.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2);

- Wzór umowy (załącznik nr 3);

- Budowa parkingu w Osoli – koncepcja (Załącznik nr 4);

- Budowa parkingu w Pęgowie – koncepcja (Załącznik nr 5);

- Koncepcja Oborniki Śląskie (Załącznik nr 6)

- ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Obornik Śląskich

 

     Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2018-01-24 15:49:28
Czas publikacji: 2018-01-25 08:16:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak