Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

 

Ogłoszenie nr 625286-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. 

Gmina Oborniki Śląskie: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1 , 55120   Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.oborniki-slaskie.pl 
Adres profilu nabywcy: http://bip.oborniki-slaskie.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
pisemnie listem do siedziby Zamawiającego 
Adres: 
Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 
Numer referencyjny: ZP.271.412.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. Świadczenie usługi musi być zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1440). Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia, w dni nauki. Organizacja roku szkolnego uregulowana jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) Transport będzie odbywał się na terenie Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Prusice trasami wyszczególnionymi w rozkładzie jazdy autobusów przedstawionym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zamawiający przewiduje obsługę następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Osolinie; - Szkoła Podstawowa w Urazie; - Szkoła Podstawowa w Pęgowie; - Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich; - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich; - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich; Wykonawca powinien tak zaplanować trasy przejazdu, aby dzieci dotarły do szkoły przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Godziny rozpoczęcia zajęć w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie godz.8,00, odwozy: 1 kurs godz. 13,05, 2 kurs godz. 15,10 - - Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs: po godz. 13,05, 2 kurs po godz. 15,10 - Szkoła Podstawowa w Pęgowie - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs: po godz. 12,50, 2 kurs po godz. 14,30, w środy i czwartki 15,10 - Szkoła Podstawowa w Osolinie: - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs godz. 12,45, 2 kurs godz. 14,40 - Szkoła Podstawowa w Urazie: - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs godz. 13,45, 2 kurs godz. 15,00 - Szkoła Podstawowa w Pęgowie: - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs godz. 13,40, 2 kurs godz. 15,00 w środy i czwartki 15,20 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich: - rozpoczęcie godz. 8,00, odwozy: 1 kurs godz. 14,30 2 kurs godz. 15,40. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. - Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia i ustalenia z Zamawiającym dziennego harmonogramu przejazdu autobusów szkolnych, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 5 autobusami z ilością minimum 55 miejsc siedzących. Pojazdy te nie mogą być starsze niż z roku 1999r. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jednym zastępczym autobusem z ilością minimum 55 miejsc siedzących, nie starszym niż z roku 1999r. - Szczegółowa, imienna liczba uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) oraz godziny kursów zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego semestru. Ponadto nabywanie biletów będzie regulowane comiesięcznie poprzez złożenie przez dyrektora każdej ze szkół imiennego zapotrzebowania składanego do 20-ego dnia każdego miesiąca i może ulegać zmianom. - Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. - Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie zestawienia biletów miesięcznych. - Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnionego od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany w sieci szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. - Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu 1/2 biletu (tj. bilet do szkoły lub ze szkoły), jednak jest to rozwiązanie wariantowe i przy szacowaniu wartości zamówienia Wykonawca powinien skalkulować zakup całych biletów. - Szacunkowa łączna dzienna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosi: ok. 700 km. Ilość ta może ulec zmianie w zakresie do 15%. Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien uwzględnić sponsorowane wyjazdy według wskazań Gminy Oborniki Śląskie w ilości 1500 km. - Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Wykonawca. Opiekunowie powinni posiadać przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy, być przeszkoleni w zakresie BHP oraz przeszkoleni na stanowisku pracy. - Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. - Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. - Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem osób. - Przy dowożeniu uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu; wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. - Wykonawca powinien skalkulować ilość potrzebnych autobusów w oparciu o dane dotyczące ilości dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości i godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie autobusu zastępczego w przypadku awarii. Szacunkowa liczba uczniów objętych dowozem wynosi około 600. Nazwa szkoły Łączna szacowana ilość dzieci Miejscowości Osolin 122 1. Wielka Lipa – 19 osób 2. Osola – 19 osób 3. Morzęcin Mały – 11 osób 4. Brzeźno – 12 osób 5. Borów – 2 osoby 6. Bagno –18 osób 7. Rościsławice - 27 osób 8. Oborniki Śl. – 2 osoby 9. Osolin – 12 osób SP Uraz 63 1. Rościsławice – 32 osoby 2. Niziny – 3 osoby 3. Raków – 3 osoby 4. Lubnów – 25 osób SP Pęgów 134 1. Rościsławice – 8 osób 2. Oborniki Śl. – 31 osób 3. Uraz – 25 osób 4. Raków – 1 osoba 5. Kotowice – 15 osób 6. Golędzinów – 17 osób 7. Lubnów – 7 osób 8. Osola – 2 osoby 9. Jary – 2 osoby 10. Osolin – 6 osób 11. Paniowice – 1 osoba 12. Zajączków – 4 osoby 13. Górowo – 3 osoby 14. Szewce – 5 osób 15. Brzeźno Małe – 1 osoba 16. Siemianice – 2 osoby 17. Wilczyn – 3 osoby 18. Wielka Lipa – 1 osoba SP Pęgów 98 1. Golędzinów – 25 osób 2. Kotowice – 24 osoby 3. Zajączków – 22 osoby 4. Oborniki Śląskie – 5 osób 5. Uraz – 2 osoby 6. Szewce – 12 osób 7. Paniowice - 4 osoby 8. Wilczyn – 4 osoby SP nr 1 95 1. Jary – 1 osoba. Oborniki Śląskie 2. Borkowice – 4 osoby 3. Kowale – 9 osób 4. Wilczyn – 6 osób 5. Bagno –10 osób 6. Osola – 12 osób 7. Osolin- 20 osób 8. Rościsławice – 6 osób 9. Morzęcin Mały – 3 osoby 10. Wielka Lipa – 5 osób 11. Skokowa – 5 osób 12. Górowo – 6 osób 13. Borówek – 3 osoby 14. Borów – 2 osoby 15. Brzezno Małe – 3 osoby SP nr 2 41 1. Borkowice – 2 osoby 2. Wilczyn – 7 osób 3. Kowale – 20 osób 4. Rościsławice – 7 osób 5. Jary – 5 osób SP nr 3 41 1. Wilczyn – 20 osób 2. Borkowice – 3 osoby 3. Rościsławice – 3 osoby 4. Kowale – 1 osoba 5. Morzęcin Mały – 2 osoby 6. Osola – 1 osoba 7. Wielka Lipa – 2 osoby 8. Jary – 1 osoba 9. Golędzinów – 8 osób Razem 594 Usługa będzie świadczona od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z uwzględnieniem ustawowych przerw w nauce. 

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz licencji na przewóz osób. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (pięćset tysięcy złotych) - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: - zrealizowali lub są w trakcie realizacji w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie polegające na dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół i opieki w czasie przewozu, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto - dysponują potencjałem technicznym, tj. odpowiednimi pojazdami w ilości co najmniej 5, nie starszymi niż z roku 1999r., posiadającymi minimum 55 miejsc siedzących, spełniającymi warunki do przewozu osób (w razie awarii autobusu Wykonawca musi dysponować autobusem zastępczym posiadającym minimum 55 miejsc siedzących, nie starszym niż z roku 1999r., zapewniającym niezakłócony transport uczniów do szkoły i ze szkoły). - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi niezbędne, wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz: - danych zawartych w formularzu >Wykaz usług<; - informacji zawartych w formularzu >Wykaz sprzętu<; - informacji zawartych w formularzu >Wykaz osób< oraz przygotowanemu przez Wykonawcę oświadczeniu, że wymienione w tym formularzu osoby posiadają wszystkie niezbędne, wymagane prawem uprawnienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- Koncesja, zezwolenie lub licencja - Wykaz dostaw lub usług - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - Wykaz osób - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy - Wzór umowy - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów -Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-08, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ

- Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

- Załącznik nr 3 Wykaz usług

- Załącznik nr 4 Wykaz osób

- Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi

- Załącznik nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

- Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

- Załącznik nr 9 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-12-08

 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.412.2017                                                                                                    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie
w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08/12/2017 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
348 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Wołowie Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 24

56-100 Wołów

348000,00 zł

12 miesięcy

10 minut

14 dni

 

                                     Zamawiający

                                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                                   Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                   mgr Leszek Pawlak

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 177
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-11-30 14:53:51
Czas publikacji: 2017-12-08 12:53:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak