Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie 

 

 


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

 

28/11/2017    S228    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Oborniki Śląskie: Usługi związane z odpadami

2017/S 228-476204

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
Osoba do kontaktów: Martyna Ostaszewska
55-120 Oborniki Śląskie
Polska
Tel.: +48 713103519
E-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl
Faks: +48 713102295

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.oborniki-slaskie.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.oborniki-slaskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto i gmina Oborniki Śląskie.

Kod NUTS PL518

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w obszarze gminy Oborniki Śląskie oraz
z terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie (zwany dalej PSZOK).
Powierzchnia Gminy to 153,75 km2.
Liczba mieszkańców Gminy wynosi 17 957 (wg złożonych deklaracji).
Gminę tworzy miasto Oborniki Śląskie, 23 wsie sołeckie i 3 przysiółki:
1. Bagno
2. Borkowice
3. Golędzinów
4. Jary
5. Kotowice
6. Kowale
7. Kuraszków
8. Lubnów z Nowosielcami
9. Morzęcin Mały
10. Morzęcin Wielki
11. Osola
12. Osolin z Brzeźnem Małym
13. Paniowice
14. Pęgów
15. Piekary
16. Przecławice
17. Raków
18. Rościsławice
19. Siemianice
20. Uraz z Nizinami
21. Wielka Lipa
22. Wilczyn
23. Zajączków
Ilość punktów wywozowych z podziałem na poszczególne miejscowości według danych wynikających ze złożonych deklaracji wynosi 5 420. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
W Gminie przeważa zabudowa jednorodzinna.
2) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane mają być następujące odpady:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— papier i tekturę,
— szkło,
— tworzywa sztuczne,
— opakowania wielomateriałowe,
— odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone,
— metal,
— przeterminowane leki,
— chemikalia,
— zużyte baterie i akumulatory,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe,
— zużyte opony,
— odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01)
gruz ceglany (17 01 02)
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03)
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07)
gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04)
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04)
materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (17 08 02)
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04)
gleba, ziemia w tym kamienie (20 02 02)
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (ex 20 03 99)
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z terenu gminy Oborniki Śląskie w trakcie trwania umowy:
a. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 150102) – 422,770 [Mg]
b. Opakowania ze szkła (kod: 150107) – 388,450 [Mg]
c. Opakowania z papieru i tektury (kod: 150101) – 205,780 [Mg]
d. Niesegregowane odpady komunalne (kod: 200301) – 4 011,890 [Mg]
e. Odpady biodegradowalne (kod: 200201) – 1676,300 [Mg]
f. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod: 200135*,200136,200123) – 10,00[Mg]
g. Odpady wielkogabarytowe (kod: 200307) – 234,540 [Mg]
h. Odpady budowlane (kod: 170101) – 3,94 [Mg]
i. Przeterminowane leki (kod: 200132) – 0,296 [Mg]
j. Opony (16 01 03) – 24,860 [Mg]
k. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07 – 31,020 [Mg]
ŁĄCZNIE: 2 997,956 Mg odpadów komunalnych segregowanych
ŁĄCZNIE: 4 011,890 Mg odpadów komunalnych zmieszanych
Powyższe ilości odpadów podano w oparciu o sprawozdania podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów z terenu gminy Oborniki Śląskie w roku 2016.
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne.
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne wraz z adresami, deklaracją segregacji lub jej braku, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z wykazem punktów wywozowych w celu uniknięcia niewykonania usługi wywozu odpadów.
4) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe wykazy będą ulegały zmianom w związku ze składanymi przez mieszkańców korektami bądź nowymi deklaracjami o wysokości opłat.
5) Częstotliwość odbioru odpadów jest taka sama dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Oborniki Śląskie, tj.:
— nie rzadziej niż raz w tygodniu dla odpadów zmieszanych z budynków wielolokalowych;
— nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej;
— nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
— nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu z budynków wielolokalowych w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku dla odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone). Poza wskazanym sezonem wegetacyjnym odpady ulegające biodegradacji odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu.;
— nie rzadziej niż raz w miesiącu dla odpadów z papieru i tektury oraz szkła;
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości odbioru odpadów.
6) Realizacja przedmiotu zamówienia w roku 2018 odbywać się będzie na podstawie przekazanego przez Zamawiającego harmonogramu, natomiast w kolejnym roku według harmonogramu ustalonego przez Wykonawcę, przy założeniu, iż może on ulegać modyfikacjom. Wykonawca przedstawi opracowany harmonogram na następny rok nie później niż 30 dni przed końcem roku bieżącego.
a) Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram odbioru odpadów uwzględniając przy tym, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy.
b) Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek umieścić harmonogram wywozu odpadów na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany.
c) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania właścicielom nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów w przypadku jego zmiany lub opracowania nowego.
d) W opracowanym harmonogramie odbiór odpadów segregowanych nie może odbywać się w tym samym dniu co odbiór odpadów zmieszanych. Odbiór odpadów segregowanych powinien odbywać się w odstępie co najmniej 1-dniowym od terminu odbioru odpadów zmieszanych.
7) Zamawiający przewiduje interwencyjny odbiór i transport odpadów zwany dalej zleceniem jednostkowym.
a) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informację o konieczności wykonania zlecenia jednostkowego drogą pisemną, telefoniczną, elektroniczną lub za pomocą faksu – w zależności od zaistniałych potrzeb.
b) Odbiór i transport może wystąpić między innymi przy organizowaniu zbiórek akcyjnych, przepełnieniu kontenerów (wywóz odpadów z PSZOK-u) oraz ze wskazanych przez Zamawiającego ogólnodostępnych gniazd do segregacji odpadów komunalnych w momencie ich przepełnienia;
c) Termin realizacji zlecenia jednostkowego ma mieć miejsce do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia.
II ODBIÓR ODPADÓW
1.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zmieszanych, z przed każdej nieruchomości zamieszkałej, gromadzonych w kontenerach lub pojemnikach z częstotliwością wskazaną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Oborniki Śląskie. W przypadku nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić planowy odbiór, mniejszym pojazdem. Na chwilę obecną jest to ok. 15 punktów. Zamawiający zastrzega, iż ich ilość może ulec zmianie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, tj. w workach/pojemnikach/gniazdach ogólnodostępnych służących do selektywnej zbiórki oraz dostarczania worków do segregacji.
3. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych muszą spełniać następujące warunki:
1) być wykonane z tworzywa LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków,
tj. co najmniej 60 mikronów, (worek przezroczysty, z tasiemką przytwierdzoną do worka lub taśmą ściągającą albo uszami umożliwiającymi wiązanie worka) wydawane na wymianę w ilości zgodnej z odebranymi.
2) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy,
3) być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) opakowania z papieru i tektury gromadzone w niebieskich workach o minimalnej pojemności 120l z napisem „PAPIER”,
b) opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych gromadzonych w żółtych workach o minimalnej pojemności 120 litrów z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
c) opakowania ze szkła, gromadzone w zielonych workach służących do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 120 l z napisem szkło,
d) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone), gromadzone w brązowych workach do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 120 litrów, z napisem „BIO”,
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbiór odpadów zmieszanych odbywa się z pojemników z atestem o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie realizacji usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zbieranych selektywnie w gniazdach ogólnodostępnych, w ilości 102 sztuk ustawionych na terenie sołectw oraz miasta Oborniki Śląskie oraz uprzątnięciu odpadów znajdujących się przy pojemnikach – w promieniu do 2m. Ilość gniazd może ulec nieznacznym zmianom w przypadku konieczności dostawienia/usunięcia pojemników, wynikającej ze zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez mieszkańców.
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pochodzących z opróżniania pojemników miejskich i wiejskich (ok. 150 szt. o pojemności 30 l).
7.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przeterminowanych leków
z czterech specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w aptekach: przy ulicy Dworcowej 42, Marii Skłodowskiej-Curie 1, Podzamcze 2A w mieście Oborniki Śląskie oraz w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Głównej 70 w Pęgowie – odbiór nie rzadziej niż raz w miesiącu – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
8. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego o braku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz.U. z 2013 r., poz. 122).
10. Wykonawca ma obowiązek ważyć każdy pusty kontener/śmieciarkę/pojazd zbiorczy przed rozpoczęciem zbiórki oraz pełny po zakończonej zbiórce opadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych na wadze w PSZOK-u w Golędzinowie (ważenie powinno być potwierdzone przez pracownika PSZOK-u ) lub innej wadze – wyłącznie w przypadku w uzasadnionych przypadkach np. zdarzenia losowe, awaria wagi, spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11.5.2001 r. prawo o miarach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 884 ze zm). Dokumentację z pomiarów należy przekazywać w sprawozdaniach miesięcznych z załączonymi kopiami kart przekazania odpadów z RIPOK-u. Ilość zebranych i zważonych odpadów z terenu gminy winna być porównywalna z wartościami (ważeniami) wynikającymi z załączonych kopii kart przekazania odpadów do RIPOK-u.
11. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
12. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
III. Standard sanitarny wykonywania usług
1. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
— w sposób ciągły, nie zakłócający ciszy nocnej,
— w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,
— niezależnie od warunków atmosferycznych,
— pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów lub zanieczyszczenie poszczególnych frakcji.
2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać pojazdy i urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym. Pojazdy
i urządzenia winny być:
— sprawne,
— posiadać aktualne badania techniczne,
— zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
— dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
3. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
o zbliżonych parametrach, umożliwiający realizację usługi w sposób prawidłowy;
4. Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.),
5. Wykonawca zobowiązany jest poddawać myciu i dezynfekcji pojazdy i urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia z częstotliwością gwarantującą zapewnienia im właściwego stanu sanitarnego,
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IV Informacje wymagane od Wykonawcy podczas realizacji
przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki Śląskie gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności:
a)adres nieruchomości, na której odpady są gromadzone w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki Śląskie,
b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sam sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników / worków do konkretnej nieruchomości,
c) dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi ewentualnie oświadczenia przez nich przekazane,
2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości zamieszkałych, na których powstały odpady, a nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.

3) Informacje o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną na adres email oborniki@oborniki-slaskie.pl lub odpady@oborniki-slaskie.pl

4) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości zaistniałych lub zauważonych podczas wykonywania usługi.
5) Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi dostarczać właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku większego zapotrzebowania na worki, wykonawca winien przekazać ilość worków wskazaną przez właściciela nieruchomości.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

905000009051100090512000905131009051300090533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Łącznie: 2 997,956 Mg odpadów komunalnych segregowanych
Łącznie: 4 011,890 Mg odpadów komunalnych zmieszanych
Powyższe ilości odpadów podano w oparciu o sprawozdania podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów z terenu gminy Oborniki Śląskie w roku 2016.
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 075 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
 Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-02 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 83 9583 0009 0000 1007 2000 0017;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
I. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie co miesiąc, na podstawie
dostarczonej do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania faktury na numer konta Wykonawcy.
II. Ceny zawarte w formularzu ofertowym obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,w tym m.in. koszty transportu, zagospodarowania odpadów, utrzymania pojazdów i urządzeń służących do realizacji przedmiotu zamówienia we właściwym stanie sanitarnym
i technicznym; zakup i dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów
III. Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Formę prawną jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców powinna być konsorcjum. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących występować wspólnie, wspólnego pełnomocnika.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
— przedłożenie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9b-9c ustawie z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z roku 2017r. poz. 1289 ze zm.)
— przedłożenie decyzji zezwalającej na zbieranie i transport odpadów wydanej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) w zakresie przedmiotu zamówienia.
— przedłożonej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydanej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w zakresie przedmiotu zamówienia lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzoną stosowną decyzją.
— wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym:
— posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
— nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
— nie zalegają z opłacaniem podatków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym:
— posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
— nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
— nie zalegają z opłacaniem podatków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym:
a) posiadać pojazdy czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ilości:
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; w tym co najmniej jeden pojazd wyposażony w urządzenia dźwigowe (HDS);
— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
b) dysponować samochodami-śmieciarkami – umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników (uniwersalne chwytaki):
— metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 55 l, 80 l, 110 l, 120 l;
— metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l;
— kontenery o pojemności do 7m3;
— worki na odpady o pojemności 120 l;
— kosze uliczne.
c) każdy ze środków transportu musi być wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy,
d) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz.U. z 2013 r., poz. 122). Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym:
a) posiadać pojazdy czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ilości:
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; w tym co najmniej jeden pojazd wyposażony w urządzenia dźwigowe (HDS);
— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
b) dysponować samochodami-śmieciarkami – umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników (uniwersalne chwytaki):
— metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 55 l, 80 l, 110 l, 120 l;
— metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l;
— kontenery o pojemności do 7m3;
— worki na odpady o pojemności 120 l;
— kosze uliczne.
c) każdy ze środków transportu musi być wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy,
d) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz.U. z 2013 r., poz. 122). Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena (koszt) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg komunalnych odpadów zmieszanych. Waga 35

2. Cena (koszt) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg komunalnych odpadów segregowanych. Waga 25

3. Termin realizacji interwencji. Waga 20

4. Termin płatności faktury. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.401.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
02.01.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 02.01.2018 - 10:00

Miejscowość:

Urząd Miejski Oborniki Śląskie 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa i przedstawiciele zainteresowanych firm.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 2 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
b) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy,
c) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych.
5. Zmiana częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych nie powoduje konieczności wprowadzenia aneksu do Umowy.
6. Jakiekolwiek zmiany cen odpadów przyjmowanych na RIPOK lub innej instalacji nie stanowią podstawy do zmiany cen określonych w §8 niniejszej Umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a, Warszawa
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.11.2017
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:
UWAGA SPROSTOWANIE !!!
Na stronie 6 wskazano ilości odpadów zebranych w okresie od stycznia do listopada 2017 r.
- załaczniki:
 
 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-01-02

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.401.2017                                                                                                    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02/01/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
3 321 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych

Warunki płatności

1

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

3 925 867.46 zł

 

 

w dniu zgłoszenia

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOSZ" Barbara Nowicka

ul. Sulmierzycka 51

56-300 Wszewilki

- lider konsorcjum

PPHU „LECH-MET” Sylwester Lech

ul. Kościuszki 9

55-140 Żmigród

4 243 540.96 zł

 

 

w dniu zgłoszenia

30 dni

3

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Szczecińska 5

54-517 Wrocław

- lider konsorcjum

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie

3 956 355.63 zł

 

 

w dniu zgłoszenia

30 dni

 

 

Zamawiający: 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

mgr Leszek Pawlak

 


Liczba odwiedzin : 600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-12-29 09:23:27
Czas publikacji: 2018-01-02 14:09:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak