Zapytanie ofertowe: Wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze 

 

Zapytanie ofertowe: Wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze

 

Znak sprawy: ZP.271.393.2017                                                   Oborniki Śląskie,  2017-11-13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie
w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze

 1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)        oferta powinna być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
        maslej@oborniki-slaskie.pl

b)        ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)        ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)       ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 3.      Dostawy będące przedmiotem niniejszej Umowy ukończone zostaną w terminie: do dnia 15.12.2017 roku, z dostawą do:

-Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich

-Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich

-Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich

-Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie

-Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie

-Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Urazie

    Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

    33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

    33192300-5 – Meble medyczne z wyjątkiem łóżek i stołów

    33711700-4 - Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów

    33196000-0 - Pomoce medyczne

 4.  Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

      cena –  100%

 5.    Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)    Formularz propozycji wg załączonego wzoru;

b)   Oświadczenie o spełnieniu warunków wg załączonego wzoru;

c)    Wykaz zrealizowanych dostaw;

d)   Zaakceptowany wzór umowy;

e)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

 6.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności zlecenia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 7.    Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.    Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2017r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem; emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl)

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Wyposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze; Znak sprawy: ZP.271.393.2017.

9.      Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

10. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

- w sprawach merytorycznych:

1.      Krzysztof Rudzki – rudzki@oborniki-slaskie.pl, tel.(071) 310 35 19 wew. 427

 

 Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2);

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3);

- Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik nr 4);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 5)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

 

                                                                                                                                                                               Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

                                                                                                                                                                                  mgr Leszek Pawlak

 


Liczba odwiedzin : 170
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-11-13 14:57:09
Czas publikacji: 2017-11-13 14:57:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak