Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”

 

                                                                                                                                                                                                Oborniki Śląskie, 03.11.2017r.

                ZP.271.375.2017

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.

2.1. Usługa obejmuje:    

a) wykonanie i dostawę czterech tablic informacyjno/pamiątkowych o wymiarach 80cm wys. x 120 cm szer., materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji, montaż na elewacji budynku za pomocą dybli z nakładkami maskującymi (montażu dokona zamawiający).  

Tablica informacyjna / pamiątkowa musi zawierać:

• nazwę Beneficjenta,

• tytuł Projektu,

• cel Projektu,

• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa),

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1.200,00 zł netto; 287,43 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 06.10.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 19.10.2017 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na BIP-ie Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

Brave Design

Jacek Bartosik

ul. Piwniczna 7b/4

55-100 Trzebnica

738,00 zł brutto

98,33

2

Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo - Marketingowa

ul. Wilcza 8

56-120 Brzeg Dolny

2.952,00 zł brutto

24,58

3

BRS Jan Adamiak

ul. Lipińskiego 113

38-500 Sanok

762,60 zł brutto

95,16

4

Agencja Reklamowo -Wydawnicza STUDIO „B & W” Wojciech Janecki

ul. Podjazdowa 2/31

41-200 Sosnowiec

1.648,20 zł brutto

44,03

 

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

725,70 zł brutto

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama

         ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

                                                                                                          Dominika Łasica

                                                                                        (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

               Martyna Ostaszewska

 (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.375.2017 data: 03.11.2017 r.

 - Protokół z postępowania

 

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                    Zastępca Burmistrza

                                                                                                                     Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-11-03 15:11:54
Czas publikacji: 2017-11-03 15:11:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak