Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”

 

Oborniki Śląskie, 03.11.2017 r.

                ZP.271.366.2017

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, tj. pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Czernica i Gminy Wisznia Mała, w tym:

• Budynek OSiR w Obornikach Śląskich,

• Budynek SP nr 2 w Obornikach Śląskich,

• Budynek SP im. Jana Brzechwy w Osolinie,

• Budynek ZS w Chrząstawie Wielkiej,

• Budynek świetlicy w Krynicznie,

• Budynek świetlicy w Malinie,

• Budynek ZS-P w Szewcach.

Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2016-2018. Projekt realizowany będzie
w ramach Umowy Partnerstwa, zawartej dnia 18.02.2016 r. pomiędzy Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Czernica i Gminą Wisznia Mała. Beneficjentem Projektu będzie Gmina Oborniki Śląskie (Lider Partnerstwa), która będzie stroną podpisywanej umowy o dofinansowanie. Lider i Partnerzy projektu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie przez Komitet Sterujący Projektem, do którego obowiązków należy monitoring przebiegu realizacji projektu, zarządzanie Projektem, oraz opracowywanie kierunków działania mających na celu realizację Projektu w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 864 039,14 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią wartość 7 660 688,32 zł. Do wydatków kwalifikowanych zaliczono wydatki niezbędne do zwiększenia efektywności energetycznej
w termomodernizowanych obiektach. Projekt objęty jest częściową pomocą publiczną.

W okresie wymaganej trwałości zachowana zostanie trwałość Projektu. Wnioskodawca i Partnerzy posiadają zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu.

Czas trwania projektu – od podpisania umowy (przewidywany termin ok. października 2017r.) do października 2018 r. – do dnia rozliczenia wniosku o płatność końcową. W razie przedłużenia terminu realizacji projektu, Koordynator projektu jest zobowiązany do pełnienia swojej funkcji do rozliczenia wniosku o płatność bez możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

Do zadań koordynatora projektu należeć będzie:

nadzór nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania projektu, a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;

prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem
i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników;

utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym, a  Instytucją Zarządzającą;

bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami;

sporządzanie wniosków o płatność i wymaganych przez IZ RPO WD sprawozdań o postępie rzeczowo-finansowym oraz, zgodnie z obowiązującymi regulacjami RPO WD, w formie elektronicznej w systemie przeznaczonym do składania wniosków o płatność RPO WD (SL2014) oraz jeśli wystąpi taka potrzeba
w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami. Zadanie to obejmuje również dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IZ RPO WD po zakończeniu realizacji Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność celem akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie.

Realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości unijnej,

wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 o zgodę na wprowadzanie zmian w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego  lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;

sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WD zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;

przygotowanie zmian w harmonogramach realizacji Projektu;

koordynacja wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii publicznej
o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym przygotowanie oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;

prowadzenie konferencji otwierającej i zamykającej projekt oraz przygotowanie stosownych prezentacji,

przygotowanie materiałów do gazety lokalnej i regionalnej promującej projekt,

składanie Zamawiającemu do 15 dnia miesiąca raportu z realizacji Projektu;

udział w spotkaniach Grupy Sterującej projektem w siedzibie Zamawiającego.

przygotowanie wzorów aneksu do Umowy Partnerskiej,

wykonywania innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z projektem, przez co Zamawiający rozumie między innymi analizę ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości;

udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu (w szczególności przez IZ RPO WD), w tym przygotowanie na co najmniej 3 dni przed planowaną kontrolą wszystkich niezbędnych dokumentów projektu i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji oraz obecność podczas kontroli Projektu w okresie realizacji Projektu, a także w okresie trwałości Projektu, rozumianego zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”.

pełnienie dyżurów u Partnerów projektu oraz u Lidera. Dyżury u partnerów Projektu (Gmina Wisznia Mała i Czernica) raz w miesiącu – 4 godz. U Lidera – Gmina Oborniki Śląskie 2 x w miesiącu 4 godz. – do uzgodnienia z Zamawiającym,

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur częściowych w podziale na każdego z Partnerów;

Przeszkolenie Zespołu Sterującego z obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w codziennej pracy przy projekcie.

 3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 72.000,00 zł brutto, 58.536,59 zł netto; 14.021,08 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.10.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów.

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 19.10.2017 r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na BIP-ie Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

Punktacja

Uwagi

1

REVITAL - INVEST

 Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 47B/23

09-410 Płock

56.580,00 zł brutto

-

Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

2

Kancelaria Konsultingowa

Ewa Panek

ul. Grodzka 54/17

58-306 Wałbrzych

105.000,00 zł brutto

21,65 pkt

 

3

DELTA PARTNER

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

ul. Zamkowa 3A/1

43-400 Cieszyn

32.472,00 zł brutto

70,00 pkt

Rezygnacja
z podpisania umowy ze względu na błędnie oszacowane koszty

4

Faber Consulting
Sp. z o.o.

ul. Polna 100

87-100 Toruń

147.600,00 zł brutto

-

Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

5

Doradztwo Unijne
i Public Relations

UNIKA Anna Jasinowska-Czarny

ul. Leśna 21

56-100 Wołów

63.837,00 zł brutto

65,61 pkt

Najkorzystniejsza oferta

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

70

2.

doświadczenie w kierowaniu/zarządzaniu projektami z RPO

30

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy

Doradztwo Unijne i Public Relations UNIKA Anna Jasinowska-Czarny, ul. Leśna 21

         56-100 Wołów

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową w świetle określonych warunków  i kryteriów.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

Martyna Ostaszewska - Inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

                                                                                         

                                                                                                          Dominika Łasica

                                                                                       (podpis pracownika prowadzącego prace)

 Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                           Martyna Ostaszewska

                                                          (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.366.2017 data: 03.11.2017 r.

 Burmistrz Obornik Ślaskich 

         Arkadiusz Poprawa

 

- Protokół z wyboru ofert

 


Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-11-03 11:05:42
Czas publikacji: 2017-11-03 11:05:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak