Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. 

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”

 

Znak sprawy: ZP.271.375.2017                                                   Oborniki Śląskie,  2017-10-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.

 1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)        oferta powinna być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
        maslej@oborniki-slaskie.pl

b)        ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)        ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)       ma obejmować całość zamówienia.

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1. Usługa obejmuje:    

a) wykonanie i dostawę czterech tablic informacyjno/pamiątkowych o wymiarach 80cm wys. x 120 cm szer., materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji, montaż na elewacji budynku za pomocą dybli z nakładkami maskującymi (montażu dokona zamawiający).  

 

Tablica informacyjna / pamiątkowa musi zawierać:

• nazwę Beneficjenta,

• tytuł Projektu,

• cel Projektu,

• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa),

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

 Wzór tablicy, który należy wykorzystać:

    - wzór tablicy

Wzory tablic znajdują się w internecie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Tablica informacyjna / pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych.

Projekt graficzny plakatów należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

 

 3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania zlecenia.

 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30 19 50 00-2 - tablice

30 19 21 70-3 - tablice informacyjne

 4.      Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

      cena –  100%

 5.    Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)    formularz propozycji wg załączonego wzoru.

b)   Oświadczenie o spełnieniu warunków wg załączonego wzoru.

 6.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności zlecenia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 7.    Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.    Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2017r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem; emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl)

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. Znak sprawy: ZP.271.375.2017.

9.      Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

10. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

- w sprawach merytorycznych:

2.    Dominika Łasica – lasica@oborniki-slaskie.pl, tel.(071) 310 35 19 wew. 440 – kontakt do godziny 12.30.

 

 Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2)

- Wykaz usług (załącznik nr 3)

- Zaproszenie

           Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

          mgr Leszek Pawlak

 


Liczba odwiedzin : 185
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-10-19 14:37:55
Czas publikacji: 2017-10-19 14:37:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak