Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” 

 

Zapytanie ofertowe pn.:  Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”

 

Znak sprawy: ZP.271.366.2017                                                                                                                                      Oborniki Śląskie, 19.10.2017 r.                                                                           

                                                                                                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, tj. pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Czernica i Gminy Wisznia Mała, w tym:

• Budynek OSiR w Obornikach Śląskich,

• Budynek SP nr 2 w Obornikach Śląskich,

• Budynek SP im. Jana Brzechwy w Osolinie,

• Budynek ZS w Chrząstawie Wielkiej,

• Budynek świetlicy w Krynicznie,

• Budynek świetlicy w Malinie,

• Budynek ZS-P w Szewcach.

Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2016-2018. Projekt realizowany będzie
w ramach Umowy Partnerstwa, zawartej dnia 18.02.2016 r. pomiędzy Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Czernica i Gminą Wisznia Mała. Beneficjentem Projektu będzie Gmina Oborniki Śląskie (Lider Partnerstwa), która będzie stroną podpisywanej umowy
o dofinansowanie. Lider i Partnerzy projektu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie przez Komitet Sterujący Projektem, do którego obowiązków należy monitoring przebiegu realizacji projektu, zarządzanie Projektem, oraz opracowywanie kierunków działania mających na celu realizację Projektu w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 864 039,14 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią wartość
7 660 688,32 zł. Do wydatków kwalifikowanych zaliczono wydatki niezbędne do zwiększenia efektywności energetycznej w termomodernizowanych obiektach. Projekt objęty jest częściową pomocą publiczną.

W okresie wymaganej trwałości zachowana zostanie trwałość Projektu. Wnioskodawca i Partnerzy posiadają zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu.

Czas trwania projektu – od podpisania umowy (przewidywany termin ok. października 2017r.) do października 2018 r. – do dnia rozliczenia wniosku o płatność końcową. W razie przedłużenia terminu realizacji projektu, Koordynator projektu jest zobowiązany do pełnienia swojej funkcji do rozliczenia wniosku o płatność bez możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

Do zadań koordynatora projektu należeć będzie:

1)      nadzór nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego
o aktualnym stanie wdrażania projektu, a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;

2)      prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników;

3)      utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym, a  Instytucją Zarządzającą;

4)      bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami;

5)      sporządzanie wniosków o płatność i wymaganych przez IZ RPO WD sprawozdań o postępie rzeczowo-finansowym oraz, zgodnie z obowiązującymi regulacjami RPO WD, w formie elektronicznej w systemie przeznaczonym do składania wniosków
o płatność RPO WD (SL2014) oraz jeśli wystąpi taka potrzeba w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami. Zadanie to obejmuje również dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem IZ RPO WD po zakończeniu realizacji Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność celem akceptacji przez Zamawiającego
w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie.

6)      Realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości unijnej,

7)      wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 o zgodę na wprowadzanie zmian
w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego  lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;

8)      sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WD zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;

9)      przygotowanie zmian w harmonogramach realizacji Projektu;

10)  koordynacja wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii publicznej o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym przygotowanie oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;

11)  prowadzenie konferencji otwierającej i zamykającej projekt oraz przygotowanie stosownych prezentacji,

12)  przygotowanie materiałów do gazety lokalnej i regionalnej promującej projekt,

13)  składanie Zamawiającemu do 15 dnia miesiąca raportu z realizacji Projektu;

14)  udział w spotkaniach Grupy Sterującej projektem w siedzibie Zamawiającego.

15)  przygotowanie wzorów aneksu do Umowy Partnerskiej,

16)  wykonywania innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z projektem, przez co Zamawiający rozumie między innymi analizę ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości;

17)  udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu (w szczególności przez IZ RPO WD), w tym przygotowanie na co najmniej 3 dni przed planowaną kontrolą wszystkich niezbędnych dokumentów projektu i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji oraz obecność podczas kontroli Projektu w okresie realizacji Projektu, a także w okresie trwałości Projektu, rozumianego zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”.

18)  pełnienie dyżurów u Partnerów projektu oraz u Lidera. Dyżury u partnerów Projektu (Gmina Wisznia Mała i Czernica) raz w miesiącu – 4 godz. U Lidera – Gmina Oborniki Śląskie 2 x w miesiącu 4 godz. – do uzgodnienia z Zamawiającym,

19)  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur częściowych w podziale na każdego z Partnerów;

20)  Przeszkolenie Zespołu Sterującego z obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w codziennej pracy przy projekcie.

1.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

1.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

- 79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

 II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga od Koordynatora Projektu posiadania doświadczenia w realizacji, rozliczaniu
i kierowaniu minimum 3 projektami współfinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, które zostały prawidłowo rozliczone i zakończone.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załącznika Wykaz usług oraz Wykaz osób i podmiotów.

 IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium:

1)      cena - waga 70%

2)       doświadczenie w kierowaniu/zarządzaniu projektami z RPO - waga 30%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                        Cena najniższa

1.        Cena = --------------------  x waga 70% x100

                         Cena badana

 

 2.      Doświadczenie w kierowaniu projektami z RPO na przestrzeni ostatnich pięciu lat:

- 3 Projekty – 0 pkt

- 4 projekty – 10 pkt

- 5 projektów – 20 pkt

- 6 i więcej projektów – 30 pkt

 

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
do października 2018 r.

 VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-10-27 do godz. 10:00.

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn.: Koordynator Projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”; Znak sprawy: ZP.271.366.2017.

 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców i umieści informacje na stronie www.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

2.    Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów tel. (71) 310 35 19 wew. 440 (tel. dostępny do godziny 12.00)

e-mail: lasica@oborniki-slaskie.pl

 

Wymagane załączniki:

-  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Wzór umowy (załącznik nr 2);

-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
(załącznik nr 3);

- Wykaz osób (załącznik nr 4);

- Wykaz usług (załącznik nr 5);

 

         Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

   mgr Leszek Pawlak

 

 


Liczba odwiedzin : 372
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-10-19 13:22:11
Czas publikacji: 2017-10-19 13:22:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak