Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich w roku kalendarzowym 2017 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach  Śląskich w roku kalendarzowym 2017

 

Oborniki Śląskie, 28.08.2017 r.

              ZP.271.304.2017

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach  Śląskich w roku kalendarzowym 2017 

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do następujących placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2017:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24 (tel. 71 310 21 56),

za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do miejsc siedzib poszczególnych placówek, zgodnie z ilościami określonymi w załączniku nr 1.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1a, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany w zmniejszonej gramaturze.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.

6. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi do przewozu środków spożywczych.

7. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów poszczególnych placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika danej placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki.

W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.

8. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Zamówienia będą składane Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa warzyw będzie miała miejsce do godziny 8.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.

11. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.

12. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin, wymiany wadliwego towaru.

13. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, w którym dokonano dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy. Należność z tego tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1a do oferty w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych placówek. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zaproszeniu i umowie.

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 16.800,00 zł brutto, 16.000,00 zł netto, 3.832,43 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23.08.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Renata Machnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 21-08-2017 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -

Usługowe „Piekarnia
i Cukiernia”

Leon Dąbrowski

ul. Milicka 30

55-100 Trzebnica

14.463,00 zł

99,01

2

Piekarnia „Krzydlinka” s.c. Korzeniowski Krzysztof, Korzeniowska Ewa

Krzydlina Wielka 48b

56-100 Wołów

14.319,60 zł

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)
Piekarnia „Krzydlinka” s.c. Korzeniowski Krzysztof, Korzeniowska Ewa, Krzydlina Wielka 48b, 56-100 Wołów

9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                      Martyna Ostaszewska
                                                                                     ( podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                     Martyna Ostaszewska
                                                                                   ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.304.2017; data: 28.08.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                Z up. Burmistrza
                                                                                                                             Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie
                                                                                                                      mgr Leszek Pawlak          
 

Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-08-31 13:36:45
Czas publikacji: 2017-08-31 13:36:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak