Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych" 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu do szkół  w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych  i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071) 310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż sprzętu do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych".

Wybrano ofertę:

    

    KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

     ul. Migdałowa 60

     61-612 Poznań

Cena oferty – 345.346,54 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin dostawy

Gwarancja

Razem

1

KOMBIT PLUS

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

(2)

  240,00

  100,00

  60,00

  400,00

1

PRZP Systemy Informacyjne

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

(3)

237,28

  100,00

  60,00

  397,28

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

(4)

236,32 

  100,00

  60,00

  396,32

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

ATIM - Systemy Kopiujące Jacek Cieśliński

ul. Św. Wawrzyńca 1c/2

60-539 Poznań

(1)

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany wykluczyć firmę
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

oraz odrzucić ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu:

- oferent nie wniósł wymaganego w postępowaniu wadium;

- oferent nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;

- oferent nie złożył formularza cenowego
i specyfikacji sprzętu – załącznik nr 1 a do SIWZ.

 

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 Oborniki Śląskie dnia: 2017-06-26

 

                                                                                                                              Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                    Arkadiusz Poprawa 

Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-06-26 14:29:34
Czas publikacji: 2017-06-26 14:29:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak