Ogłoszenie konkursu na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Centrum w Obornikach Śląskich. 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Centrum w Obornikach Śląskich.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

ogłasza konkurs na:

 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

tzw. Centrum w Obornikach Śląskich.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71200000-0

 

Formularz zawierający Regulamin Konkursu można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Regulamin Konkursu jest także dostępny na stronie internetowej:

http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. ( 071)  310 35 19 w. 420, e-mail: pendyk@oborniki-slaskie.pl

 

  • w zakresie merytorycznym:

 

 

1

  Aneta Czerkas -  kierownik Wydziału Architektury i Geodezji,

 tel. (071) 310 35 19 w 435, e-mail: architektura@oborniki-slaskie.pl

 

Wnioski o dopuszczenie do do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu, w osobiście lub pocztą Punkcie obsługi interesantów, albo pocztą e-mail na adres: pendyk@oborniki-slaskie.pl, do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

 

Prace konkursowe należy skladać w siedzibie Organizatora Konkursu, pok. nr 24 do dnia       29 września 2017 r. godz. 10:00.

 

 

W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w Regulaminie Konkursu oraz w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Warunki udziału w konkursie:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3

Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych

30%

2

Jakość rozwiązań architektoniczno-plastycznych

40%

3

Szacunkowy koszt robót budowlanych wg proponowanej koncepcji

20%

5

Cena dokumentacji projektu techniczno-wykonawczego

10%

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2008-06-24

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

UWAGA:

Ulegają zmianie terminy wymienione w rozdziale XVI Regulaminu konkursu:

- poz. tabeli 3 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do dnia 07.07.2017 r.

- poz. tabeli 4 zaproszenie do składania prac konkursowych – do dnia 14.07.2017 r.

 

Załączniki:

1)      Regulamin Konkursu.

2)      Załączniki do Regulaminu Konkursu.

3)      Komplet materiałów dotyczących terenu inwestycji.

 


Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-06-14 13:24:35
Czas publikacji: 2017-06-23 08:08:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak