Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia 

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia

 

Znak sprawy: ZP.271.225.2017                                                  Oborniki Śląskie,  2017-06-13                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki ŚląskieZapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty
w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia stanowi wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 213 AM-1, obręb geodezyjny Bagno
na skutek prac przeprowadzonych na działce nr 217 AM-1 obręb geodezyjny Bagno mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie.

Opracowanie obejmuje działki o nr 212/2, 213, 217 AM-1 obręb geodezyjny Bagno,
gm. Oborniki Śląskie.

Opracowanie powinno określić:

- opis stanu istniejącego na gruncie, w szczególności jaki był ostatnio stan wody na gruncie ww. działek;

- opis stanu poprzedniego ww. działek, sporządzonego w oparciu o mapy archiwalne i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną;

- porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian;

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki nr 213 względem działek nr 212/2 i 217 w Bagnie, czy są położone wyżej bądź niżej, określić o ile;

- czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie na działkach 212/2, 213, 217 w Bagnie, (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr geod. 212/2, 217 w Bagnie, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);

- czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak –
to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

- na czym polegała i kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

- czy dochodzi do zalewania działek sąsiadujących z działkami nr 212/2 i 217 Bagnie, jaka jest tego przyczyna;

-  wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek nr 212/2 i 217 w Bagnie, które zaingerowały w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

-  czy nawiezienie materiałów na działki nr 212/2 i 217 w Bagnie spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;

- czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody
na działkach sąsiadujących z działkami nr 212/2 i 217, przede wszystkim na działce nr 213 w Bagnie (jeżeli tak to wyszczególnić);

-   wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;

-   najskuteczniejsze i najprostsze sposoby zabezpieczenia działek sąsiadujących
z działkami nr 212/2 i 217, przede wszystkim działki nr 213 w Bagnie przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;

-   hipotezę przyszłościową – czy w związku z przeprowadzonymi działaniami
na działkach nr 212/2 i 217, w przyszłości może wystąpić zjawisko podtopienia działki nr 213 w Bagnie,

-  działania mające na celu przywrócenie warunków niepowodujących podtopienia działki nr 213 w Bagnie.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa
w art. 29 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia, o jakich konkretnie, szczegółowych parametrach technicznych, powinny zostać wykonane. W przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału
w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania
(tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Organu prowadzącego postępowanie administracyjne - Burmistrza Obornik Śląskich.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie
na własny koszt (koszty te powinny być uwzględnione w wycenie).

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Obornik Śląskich.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych;

-Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy i sporządzenia opinii w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych
w załączniku Wykaz usług

 IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100% 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                                          Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                                               Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi.

 V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 2 października 2017 roku

VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-06-20 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia. Znak sprawy:
ZP.271.225.2017”

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym:

1. Monika Kwiatkowska - podinspektor ds. ochrony środowiska

nr telefonu: (71) 310 -35-19 wew. 446, nr faxu: (71) 310-22-95

e-mail: spurgiasz@oborniki-slaskie.pl

-w zakresie formalnym:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

 

 Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
   gospodarczej;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2);

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3);

- Wykaz usług (załącznik nr 4)

 

                 Zastępca Burmistrza

                  Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-06-13 11:49:05
Czas publikacji: 2017-06-13 11:56:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak