Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie - z realizacją programu profilaktycznego”

 

                                                                                                              Oborniki Śląskie, 31.05.2017r.

                ZP.271.171.2017

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych. 

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie z realizacją programu profilaktycznego
  w czasie wakacyjnym – 1 tydzień w okresie lipiec-sierpień 2017.
 2. Oferta powinna zawierać program profilaktyczny dostosowany do potrzeb pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna w tym uczęszczająca na zajęcia do Palcówek Wsparcia Dziennego i świetlic środowiskowych, w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjalna) z terenu Gminy Oborniki Śląskie.
 3. Zajęcia zorganizowane mają być zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia5 kwietnia 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, w tym kadrę wychowawców z odpowiednimi, udokumentowanymi kwalifikacjami, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością.
 5. Wykonawca usługi wykonując przedmiot zamówienia będzie działał w oparciu
  o następujące przepisy:

- Ustawa o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2016 poz. 1943)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

(Organizator będzie zobowiązany będzie  dostarczyć kopię dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

 1. Wykonawca musi zapewnić:

a)  zorganizowanie  zakwaterowania w budynku wyposażonym w odpowiednie łóżka, materace, koce oraz półki na odzież dla 50 uczestników;

b) wyżywienie (cztery posiłki dziennie);

c) transport uczestników z Obornik Śląskich do miejsca wypoczynku i z powrotem;

d) ubezpieczenie NNW;

e) opiekę kadry programowej – personel pedagogiczny i obsługowy;

f) realizację zajęć programowych: kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych; turystycznych, edukacyjnych wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwą opiekę
i warunki bezpieczeństwa

g) dostęp do bieżącej wody;

h) zapewnienie opieki medycznej oraz podpisana umowa ze szpitalem w razie nagłych wypadków.

7. Wypoczynek musi być zorganizowany w miejscowości na terenie województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego. Pożądane warunki dla miejsca wypoczynku:

a) akwen wodny w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zakwaterowania,

b) atrakcje turystyczne,

c) atrakcje sportowe.

Informacje o spełnianiu powyższych pożądanych warunkach Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty.

3.    Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 20.000,00 zł brutto, 16.260,16 zł netto; 3.894,74 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.05.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Bożena Magnowska 

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 10-05-2017r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

Algaja

Pracownia Rozwoju Integralnego

Anna Popiel

ul. Kruczkowskiego 23/41

58-309 Wałbrzych

27.350,00

77,97

2

Magdalena Siśkiewicz New Chellenge

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

44.950,00

47,44

3

Biuro Podróży Kon Tiki

Łabaz i Grochantz Sp.J.

ul. Kościuszki 34

50-012 Wrocław

24.850,00

85,81

4

POLTUR POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Prosta 53

65-783 Zielona Góra

21.325,00

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

POLTUR POLSKA Sp. z o.o. ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

 1. Bożena Magnowska

          Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                      Martyna Ostaszewska

      (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                     Martyna Ostaszewska

 (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.171.2017 data: 31.05.2017 r.

 

                                                                           Z up. Burmistrza

 Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman

                                                                                                              Oborniki Śląskie, 31.05.2017r.

               

 


Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-05-31 15:53:56
Czas publikacji: 2017-05-31 15:53:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak