Zapytanie ofertowe: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. 

 

Zapytanie ofertowe: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.

 

Znak sprawy: ZP.271.202.2017                                                                                                                          Oborniki Śląskie,  2017-05-26

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt
pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.

 1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)        oferta powinna być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
        maslej@oborniki-slaskie.pl

b)        ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)        ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)       ma obejmować całość zamówienia. 

2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, sala konferencyjna przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych":

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 50 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B).

2) W ramach obsługi cateringowej Wykonawca zapewni:

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana w butelkach o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko do kawy),

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe,

- obrus na stół szwedzki,

- przekąski bankietowo-konferencyjne (kanapki – minimum 3 rodzaje, koreczki, paszteciki faszerowane szpinakiem, grzybami, kapustą),

- 3 rodzaje ciast (m.in. sernik, szarlotka),

- sałatka owocowa (winogrona, truskawki, banany, jabłka, gruszki, morele, pomarańcze, mango, śliwki, itd.).

3) Catering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 14:00, aż do końca konferencji.

4) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

5) Planowany przez Zamawiającego termin realizacji konferencji to czerwiec/lipiec 2017 r.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering na dzień przed terminem konferencji.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

3.    Wymagany termin realizacji zamówienia: czerwiec/lipiec 2017 r

4.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

      cena –  100%

5.    Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)    formularz propozycji wg załączonego wzoru.

6.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności zlecenia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

8.    Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2017 r. do godziny 11.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem; emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl)

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych". Znak sprawy: ZP.271.202.2017.

9.      Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

10. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych:

1.    Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

- w sprawach merytorycznych:

1.      Dominika Łasica – lasica@oborniki-slaskie.pl, tel.(071) 310 35 19 wew. 440 – kontakt do godziny 12.30.

 

 Wymagane załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

                                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                                                Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-05-26 15:12:39
Czas publikacji: 2017-05-26 15:12:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak