Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Przedsięwzięcie związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Przedsięwzięcie  związane z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie” polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                              Oborniki Śląskie, 12.05.2017r.

                ZP.271.161.2017

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

  2.1 Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie związane z realizacją Programu usuwania azbestu 
 i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych
w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Ilość oraz lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika ze złożonych przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich deklaracji w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi około 81,40 Mg,
w tym ok. 51,38 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących element budynku oraz ok. 30,02 Mg płyt azbestowo- cementowych zdeponowanych na posesji luzem. Natomiast ich lokalizacja (miejscowość, ulica
i numer domu oraz numer działki wraz szacowaną ilością na poszczególnych nieruchomościach) została przedstawiona w formie tabelarycznej jako załącznik do powyższego zamówienia (załącznik nr 1).

Szczegółowy zakres prac:

1)      Postępowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo –cementowych dla budownictwa z terenu zadeklarowanych nieruchomości zlokalizowanych w mieście
i gminie Oborniki Śląskie.

2)      W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie budynków lub odbiór wyrobów zdeponowanych na posesji luzem, ich pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów przeznaczonym do składowania tych odpadów oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);. Materiał potrzebny do spakowania odpadu i przygotowania do transportu, tj. folię oraz palety zapewnia Wykonawca.

3)      Przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1987 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 ze zmianami);

- Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 884 ze zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr. 8, poz. 31).

4) Ponieważ wskazana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest jest oszacowana przez osoby składające deklaracje w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość usuniętego materiału może różnić się od ilości szacowanej. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości szacowanej.

5) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznanie się w terenie
z lokalizacją nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest będące przedmiotem zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

6) Wykonawca przed rozpoczęciem prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 ze zmianami). Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

7) Termin przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia na poszczególnych nieruchomościach należy indywidualnie ustalić z właścicielem/ posiadaczem nieruchomości (termin dogodny dla właściciela/posiadacza nieruchomości). Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu z właścicielem/posiadaczem nieruchomości. Kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela/posiadacza nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

8) Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania przed demontażem
i zebraniem oraz po wykonaniu prac. Oznacza to wykonanie dwóch zdjęć na jednej posesji. Dokumentację fotograficzną odpowiednio opisaną (zdjęcie opisane adresem posesji oraz wskazanie – zdjęcie przed i po) należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

9) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela/posiadacza nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego w terenie po zdemontowaniu i zebraniu całości odpadów. Z czynności ważenia Wykonawca sporządza protokół, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2).

Wykonawca ma obowiązek sporządzić ww. protokół w czterech egzemplarzach. Dwa egzemplarze protokołu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, jeden egzemplarz należy przekazać właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odpad jest odbierany, a jeden pozostaje u Wykonawcy prac.

10) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz ilością unieszkodliwionych odpadów.

11) Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

12) Wykonawca do ważenia odpadów z posesji ma obowiązek użycia wagi spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 884 ze zmianami). Fakt spełnienia wymagań należy udokumentować oraz załączyć zdjęcie tabliczki znamionowej wagi.

 3.    Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:  49.348,00 zł brutto, 45.692,59 zł netto; 10.944,60 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 01.02.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Monika Wiszniowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 04-05-2017r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

EKO24

Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74-400 Dębno

33.628,00 zł brutto

100,00

2

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

39.235,53 zł brutto

85,71

3

Paź Bogusław

AUTO-ZłOM

Usługi Pogrzebowe „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

39.891,40 zł brutto

84,30

4

„EKO-MIX”

Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

41.323,61 zł brutto

81,38

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

T-Tel

Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2

43-300 Bielsko-Biała

37.662,48 zł brutto

89,29

6

Z.G.K. GRONEKO
Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

43.956,00 zł

brutto

76,50

7

P.H.U. US-KOM

Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

48.067,88 zł

brutto

69,96

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

        EKO24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

Monika Wiszniowska -  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Monika Wiszniowska -  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska                                                                                           

                                                                                    Monika Wiszniowska

                                                                        (podpis pracownika prowadzącego prace) 

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                     Martyna Ostaszewska

                                                                    (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.161.2017 data: 12.05.2017 r.

   Z up. Burmistrza

   Sekretarz Gminy

 mgr Leszek Pawlak  

 


Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-05-16 08:38:32
Czas publikacji: 2017-05-22 14:20:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak