Unieważnienie I cz. przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych" 

 


Unieważnienie I cz. przetargu pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 ZP.271.99.2017                                                                                                                                         Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-11

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych",

był zobowiązany unieważnić następujące części:

Nr zadania

Temat

Powód unieważnienia

1

Zadanie 1: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie w-g zestawienia

brak ważnej oferty lub wniosku.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

KOBIS Paweł Wojtanowski

ul. Widok 16

33-170 Tuchów

(1)

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę z następującego powodu:

Art. 89. ust.1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Niezgodności w ofercie:

- SP nr 3 w Obornikach Śląskich:

- punkty: 7, 8, 9, 14

- SP w Osolinie:

- punkty: 8, 9, 12

- SP w Pęgowie:

- punkty: 1, 6, 7, 9

- SP w Urazie:

- punkt 6

- Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich:

- punkty: 2, 8,

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie:

- punkty: 1, 2, 4, 5

2

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

(2)

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę z następującego powodu:

Art. 89. ust.1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Niezgodności w ofercie:

- SP nr 2 w Obornikach Śląskich:

- punkty: 3, 4, 5, 11

- SP nr 3 w Obornikach Śląskich:

- punkty: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14

- SP w Osolinie:

- punkty: 1, 5, 8, 9, 10

- SP w Pęgowie:

- punkty: 1, 4, 7, 9

- SP w Urazie:

- punkty: 3, 4, 5, 6, 10, 12

- Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich:

- punkty: 1, 4

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie:

- punkty: 1, 2, 5

3

P.H.P.U. ZUBER

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

(3)

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę z następującego powodu:

Art. 89. ust.1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Niezgodności w ofercie:

- SP nr 2 w Obornikach Śląskich:

- punkty: 3, 4, 11

- SP nr 3 w Obornikach Śląskich:

- punkty: 1, 5, 10, 11, 14

- SP w Osolinie:

- punkty: 1, 5, 8, 9, 11

- SP w Pęgowie:

- punkty: 1, 4, 7

- SP w Urazie:

- punkty: 1, 4, 5, 12

- Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich:

- punkty: 1, 2, 4

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie:

- punkty: 1, 2, 3, 5

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:

0

 

  - Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy

 

 Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

mgr Leszek Pawlak

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-04-11 14:40:14
Czas publikacji: 2017-04-11 14:40:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak