Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”. 

 

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.

 

Ogłoszenie nr 60864 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.

Oborniki Śląskie: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak


Nazwa projektu lub programu
RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie: 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193508100000, ul. ul. Trzebnicka  1, 55120   Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3103519, 3103536, e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl, faks 713 102 295. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
http://bip.oborniki-slaskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 
Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.
Numer referencyjny: ZP.271.130.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis: 1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich: - deszczomierz, - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka, - lornetka, - mikroskop - wersja zasilana z sieci i/lub z baterii, - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1), - kompas, - zestaw skał i minerałów, - miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, - elektroskop, - wiatromierz, - globus konturowy podświetlany, - fantom - dziecięcy manekin ratowniczy, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ 2. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich: - Mikroskop cyfrowy, 3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie: - zestaw brył do mierzenia i porównywania objętości, - szkielet człowieka z ruchomymi elementami, - szkielet człowieka z ruchomymi elementami, - mikroskop, - kolba stożkowa, - kompas, - matematyczna gra logiczna (np. Digit lub równoważne), - matematyczna gra logiczna (np. IQ Link lub równoważny), - matematyczna gra logiczna (np. HP Cube lub równoważny), - matematyczna gra logiczna (Gra Kwadrylion), - matematyczna gra logiczna (Zestaw łamigłówek drewnianych), - matematyczna gra logiczna (Tantrix) , - matematyczna gra dydaktyczna (Gra Qwirkle-Cubes ), - matematyczna gra dydaktyczna (Piramida), - inne przyrządy (Tangram- Zestaw zawiera 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalających na wykonanie szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii) , - przyrządy, zestawy do nauki ułamków, - zestaw do demonstracji jednostek pola i jednostek objętości, - plansze dydaktyczne do prezentacji poszczególnych zagadnień matematycznych, - zestaw tablicowy, - przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, - przezroczyste modele brył i przyrządy do ich demonstracji, - barometr, - wiatromierz, - higrometr, - deszczomierz, - pojemnik próżniowy z pompą, - zestaw preparatów mikroskopowych (Życie w glebie), - zestaw preparatów mikroskopowych (Tkanki człowieka zdrowe), - zestaw soczewek optycznych, - zestaw podstawowych obwodów elektrycznych, który zawiera ww. elementy (poz. 20, 21, 23, 25, 26) + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii, - zestaw magnesów sztabkowych, - lupy, - lornetka, - miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, - zestaw soczewek, - pryzmat, - stetoskop, - ciśnieniomierz, - zlewka niska - szklana, - zlewka duża - szklana, - moździerz z tłuczkiem, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ 4. Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie: - mikroskop z kamerą, - zestaw 50 szkiełek podstawowych i 100 nakrywkowych - szkiełka mikroskopowe czyste, - preparaty mikroskopowe, - kompas, - barometr, - termometr, - termometr (Termohigrometr analogowy), - globus, - stojak do map, - mapa Polski dwustronna-ogólnogeograficzna, - mapa Unia Europejska - strefa Schengen, - mapa Afryka. - mapa ogólnogeograficzna, - atlas do przyrody - Polska, - atlas do przyrody - świat, - modele brył, - tangram, - magnetyczne koła ułamkowe, - modele brył (Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami - Bryły), - geoplan, - pomoc dydaktyczna: Zegary, - lupa, - pomoc dydaktyczna: Karty zadaniowe, - pomoc dydaktyczna: Klocki z kompletem kart aktywności, - pomoc dydaktyczna: Ułamki magnetyczne z sortownikiem prostokąty, - klimatyzator, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ 5. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Urazie: - deszczomierz, - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka, - lornetka, - mikroskop - wersja zasilana z sieci i/lub z baterii, - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1), - kompas, - zestaw skał i minerałów, - miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, - elektroskop, - wiatromierz, - globus konturowy podświetlany, - miernik uniwersalny cyfrowy z USB, - fantom - dziecięcy manekin ratowniczy, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ 6. Wyposażenie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich: - tablica - pomoc dydaktyczna, - modele do budowania cząsteczek (zestaw atomów do budowy cząsteczek. 20 atomów koloru czarnego), - modele do budowania cząsteczek (zestaw pozwala budować struktury chemiczne), - metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan, - niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek), jod, - tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III) - odorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru, - kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy, - sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi, - palnik spirytusowy, - tablice chemiczne: węgiel i jego związki - pomoc dydaktyczna, - tablice chemiczne: substancje chemiczne i ich właściwości, - tablice chemiczne: kwasy i zasady, Tablice chemiczne: atom i cząsteczka, - tablice chemiczne: pochodne węglowodorów, - model szkieletu człowieka, - mikroskop, - genetyka wg MENDLA - wzorce dziedziczenia, szkiełka nakrywkowe, szkiełka podstawowe, - preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce), - model dna - duży, - przewodniki roślin i zwierząt, - przewodniki roślin i zwierząt, - przewodniki roślin i zwierząt, - anatomia człowieka - model, - przewodniki roślin i zwierząt, - lupa, - przewodniki roślin i zwierząt (model kwiatu brzoskwini), - oko w oczodole, 3-krotne powiększenie, 10-częściowe, - model ucha, 4-częściowy, - serce premium, 2-częściowe, - mózg classic, 2-częściowy, - dolny dwukorzeniowy ząb trzonowy z próchnicą, 2-częściowy, - przewodniki roślin i zwierząt, - mierniki uniwersalne, - zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym, - maszyna elektrostatyczna, - waga elektroniczna, - żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów, - samochodzik - zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym, - soczewka skupiająca, - soczewki rozpraszające, - zwierciadła wklęsłe, - pryzmat, - statywy, - wahadło rezonansowe, - rurka do demonstracji zjawiska, - suwmiarka, - palnik, - żarówki z oprawką, - izolowane przewody, - soczewka skupiająca, - soczewki rozpraszające, - zwierciadła wklęsłe, - atlas geograficzny gimnazjum1-3, - mapa płyt litosfery, - globus, - plansze okazy skał i minerałów, - profile glebowe - zestaw, - ułamki magnetyczne, - magnetyczny układ współrzędnych, - matematyczne gry edukacyjne, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ 7. Wyposażenie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie - laminator, - digestorium - wyciąg chemiczny - degestorium, - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…), - pomoce naukowe - biologia, - mikroskop stereoskopowy, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia, stanowiącą załącznik do SIWZ. Wskazane produkty muszą być oznaczone naklejkami informacyjnymi wg wzoru określonego w podręczniku dostępnym na stronie : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf (treść należy zatwierdzić u Zamawiającego) - Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ Formularz cenowy. - Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia towarów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące wyposażenia, które Wykonawca zamierza zaproponować Zamawiającemu muszą być załączone do oferty na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia ofert. - Wszystkie dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. - Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami. - Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. - Realizacja zadania w terminie maksimum 21 dni od dnia podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum jedną dostawę, polegającą na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości - dla zadania nie mniejszej niż 30.000 zł brutto; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz dostaw lub usług< popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ. - Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy - Formularz cenowy i specyfikacja sprzętu - Wzór umowy - Wykaz dostaw lub usług - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
tak 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

15

Termin dostawy

25


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 ZAŁĄCZNIKI:

- Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia

Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz ofertowy

1a

Formularz cenowy i specyfikacja sprzętu

2

Wzór umowy

3

Wykaz dostaw lub usług

4

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

6

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-14

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.130.2017                                                                                                  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych".odbyło się w dniu 14/04/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 82 987.89 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

APLY Anna Borawska

ul. Zagórzańska 28c

04-965 Warszawa

82 902.00 zł

20 dni

24 miesiące

przelew 7 dni

2

TESORA Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Beilsko-Biała

93 477.57 zł

21 dni

24 miesiące

przelew 7 dni

3

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

82 823.64 zł

14 dni

36 miesiące

przelew 7 dni

4

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

71 151.99 zł

10 dni

36 miesiące

przelew 7 dni

5

P.H.U. EL HYDRO s. c.,
K. Zawierucha, A. Ogłoza

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

91 777.92 zł

30 dni

30 miesiące

przelew 7 dni

- Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                 Zamawiający:

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                             Zastępca Burmistrza

                                                                                                              Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-04-06 15:51:48
Czas publikacji: 2017-04-18 11:04:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak