Unieważnienie cz.2 przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych" 

 

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: ZP.271.99.2017/3                                                                                                                                              Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-06

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić CZĘŚĆ II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

CZĘŚĆ II: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia szkół w sprzęt dydaktyczny w-g zestawienia

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przewidzianym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na zadanie nr II:Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia szkół w sprzęt dydaktyczny w-g zestawienia

Zamawiający:

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 138
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-04-06 15:13:14
Czas publikacji: 2017-04-06 15:13:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak