Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców 

 

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
Punkt Obsługi Interesanta
tel. +48 71 310 35 19


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:
organy administracji publicznej,
Sądy,
Prokuratura,
Policja,
Straż Graniczna,
Służba Więzienna,
Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
Służba Wywiadu Wojskowego,
Służba Celna,
Żandarmeria Wojskowa,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencja Wywiadu,
Biuro Ochrony Rządu,
Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
Organy wyborcze,
Straże Gminne /miejskie/,
Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.
2. Jednostki organizacyjne i osoby, które


wykażą w tym interes prawny w przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.


wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
opłata za udostępnienie danych jednostkowych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta 13958300090000100720000016 lub uiścić w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym(druk do pobrania w budynku „B” II piętro Urzędu  Miejskiego w Obornikach Śląskich).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.


Sprawę prowadzi:
Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności
Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 836)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1388)


Wymagane wnioski i dokumenty:
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców.  Wniosek należy czytelnie podpisać.


Uwaga!
Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”) jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

 

Załącznik:

 

(tutaj link do wniosku o udostępnienie danych) 

 

Załączniki

Wniosek o udost. danych.doc

Data: 2017-04-07 07:56:02 Rozmiar: 63.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2017-04-07 07:56:02
Czas publikacji: 2017-04-07 07:56:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak