Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Zarządzanie projektem – Koordynator Projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt  i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Oborniki Śląskie, 08.03.2017 r.

                ZP.271.78.2017

                     ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

1) Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, tj. pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna;

Poddziałanie: 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF.

Zamawiający wymaga, aby Koordynator Projektu wyłoniony w drodze postępowania, posiadał doświadczenie w realizacji, rozliczaniu i kierowaniu minimum 3 projektami współfinansowanymi z RPO.

Do obowiązków Koordynatora Projektu należeć będzie:

- koordynacja i zarządzanie całością działań projektowych,

- nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu,

- zarządzanie budżetem projektu,

- bieżący monitoring działań,

- podejmowanie działań naprawczych,

- przygotowanie wniosków o płatność oraz wniosku końcowego i zaliczkę,

- weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi,

- nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków,

- nadzór nad prowadzonymi postępowaniami związanymi z wyłonieniem wykonawców,

- bieżący monitoring projektu.

Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego stawiania się w siedzibie beneficjenta minimum 1 raz w tygodniu w celu realizacji umowy.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, 5 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie:

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śl.

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śl.

• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie

• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pęgowie

• Szkoła Podstawowa w Urazie

• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śl.

• Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie

Zakres Projektu obejmuje:

- zakup sprzętu, oprogramowania i materiałów dydaktycznych zgodnie ze specyfikacją sprzętu, stanowiącą załącznik do Wniosku o dofinansowanie,

- dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zakup wyposażenia dydaktycznego dostosowanego do potrzeb tych osób,

- promocję projektu: plakaty informacyjne, catering na konferencję,

Założenia projektu były konsultowane przez Dyrektorów szkół i organy prowadzące.

Projekt zrealizowany zostanie w roku 2017, a jego wartość wyniesie 493 830,55 PLN, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 491 370,55 PLN. Wnioskodawca posiada kompleksowy plan wykorzystania zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Założenia Projektu uwzględniają udostępnianie sfinansowanego w ramach Projektu wyposażenia pracowni innym placówkom oświatowym, którego takiego wyposażenia nie posiadają. Operatorami zakupionego wyposażenia edukacyjnego obiektów na terenie Gminy Oborniki Śląskie są placówki oświatowe, których działalność finansowana jest z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 25.000,00 zł brutto; 20.325,20 zł netto; 4.868,43 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 02.03.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

         (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

- Dominika Łasica - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 02-03-2017r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

UNIKA Doradztwo Unijne i PR

Anna Jasinowska-Czarny

ul. Leśna 21

56-100 Wołów

 

22.140,00 zł

100 pkt

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

UNIKA Doradztwo Unijne i PR

Anna Jasinowska-Czarny

ul. Leśna 21, 56-100 Wołów

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

- Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

- Dominika Łasica - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Dominika Łasica - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                            Dominika Łasica

                                                                                                          Martyna Ostaszewska

         (podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                                                          Martyna Ostaszewska

                                                                         (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.78.2017; data: 08.03.2017 r.

                                                                                                                                              Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                   Henryk Cymerman   

                                                                               (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 348
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Ostaszewska
Czas wytworzenia: 2017-03-14 13:38:19
Czas publikacji: 2017-03-14 13:49:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak